Főoldal » Hírek » Házhoz vitte a kokaint – vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye -fotóval

A kábí­tó­szer­ke­res­ke­dő az elkö­ve­tés­ben segí­tő élet­tár­sa kocsi­já­val szál­lí­tot­ta a vásár­lók­nak ház­hoz a kábí­tó­szert, a rend­őr­ség azon­ban elfog­ta. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a duó ellen, fegyház- és bör­tön­bün­te­tést indítványozva.

A vád­irat sze­rint egy 40 éves férfi éve­ken keresz­tül keres­ke­dett koka­in­nal Buda­pest terü­le­tén. A kábí­tó­szert tar­tóz­ko­dá­si helyén, az álta­la bérelt – élet­tár­sá­val, egy 39 éves nővel közö­sen lakott – lakás­ban tar­tot­ta, és elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tés alap­ján érté­ke­sí­tet­te az őt meg­ke­re­ső vásár­lók részére.

A kábí­tó­szert jel­lem­ző­en úgy adta át, hogy az élet­tár­sa nevén levő sze­mély­gép­ko­csi­val elment a vásár­ló lak­cí­mé­re, ahol sze­mé­lye­sen átad­ta neki az előre kipor­ci­ó­zott koka­int vagy azt egy előre meg­be­szélt helyen (pl. pos­ta­lá­dá­ban) hagy­ta. Több­ször elő­for­dult  az is, hogy a férfi sze­mély­gép­ko­csi­val meg­je­lent a tele­fo­non egyez­te­tett hely­szí­nen, majd vagy a vevő ült be mellé az anyós­ülés­re vagy ő szállt be a vásár­ló autó­já­ba, és ott bonyo­lí­tot­ták le az ügy­le­tet. A nő tudott élet­tár­sa tevé­keny­sé­gé­ről, és az átadá­sok­ba alkal­man­ként be is segített.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda 2019 máju­sá­ban elfog­ta a párost, tőlük kábí­tó­szert, mér­le­ge­ket, az ada­go­lás­hoz szük­sé­ges egyéb esz­kö­zö­ket és több mint 1 mil­lió forint kész­pénzt fog­lalt le és lefoly­tat­ta velük szem­ben a nyo­mo­zást. A nyo­mo­zók az átadá­sok­hoz hasz­nált gép­ko­csit is lefoglalták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amit a vád sze­rint a férfi jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, a nő pedig bűn­se­géd­ként köve­tett el. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegyház- illet­ve bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott a vádiratban.

A lefog­lalt kábí­tó­szer­ről a fotót a rend­őr­ség készítette.