Főoldal » Hírek » Házi őrizetben is folytatta a drogkereskedelmet - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy fia­tal pár­ral és segí­tő­ik­kel szem­ben, akik szer­ve­zet­ten keres­ked­tek dro­gok­kal, egyi­kő­jük bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állva is.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő 2020 feb­ru­ár­já­ban ismer­ked­tek meg, majd köl­töz­tek össze. A nő köz­mun­kás­ként dol­go­zott, de keve­sell­ték a fize­té­sét, ezért kábí­tó­szer és új pszi­cho­ak­tív anya­gok keres­ke­del­mé­re ren­dez­ked­tek be. Kap­cso­la­ta­i­kon keresz­tül több­fé­le kábí­tó­szert és dizáj­ner dro­got sze­rez­tek be, melye­ket kipor­ci­óz­va, folya­ma­to­san árul­tak vevőkörüknek.

2020 októ­be­ré­ben a bíró­ság a fér­fit – egy ugyan­csak kábítószer-kereskedelem miatt folyó másik bün­te­tő­el­já­rás­ban – bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyez­te, aki ezután ott­ho­nát nem hagy­hat­ta el. Ez sem tán­to­rí­tot­ta el azon­ban attól, hogy a lakás­ban ő maga, míg párja a lakó­kör­nye­zet­ben tovább áru­sít­sa a kábí­tó hatá­sú anya­go­kat. A férfi az üzlet fenn­tar­tá­sa, és a lebu­kás­tól való féle­lem miatt a beszer­zé­si és szál­lí­tá­si tevé­keny­sé­get „kiszer­vez­te” sza­bad­lá­bon lévő isme­rő­se­i­nek, így még egy nő és két férfi csat­la­ko­zott hoz­zá­juk, akik­nek fel­ada­ta a dro­gok, vala­mint a férfi élet­tár­sá­nak a szál­lí­tá­sa, továb­bá a beszer­zett anya­gok táro­lá­sa volt.

2020 feb­ru­ár­ja és 2021 feb­ru­ár­ja között a vád­lot­tak ilyen módon igen kiter­jedt vevő kört – köz­tük kis­ko­rú sze­mé­lye­ket – tud­tak ellát­ni külön­bö­ző kábí­tó anyag­gal. A dro­gok ellen­ér­té­ke­ként kész­pénz mel­lett éksze­re­ket, zálog­je­gye­ket is elfo­gad­tak, ebből több mil­lió forint haszon­ra tet­tek szert, mely bevé­telt egy lemez­ka­zet­tá­ban gyűj­töt­ték. A nagy mennyi­sé­gű kábí­tó anya­got és a lemez­ka­zet­tát egy idő után egyik tár­suk­ra bíz­ták, tart­va attól, hogy egy rend­őri ellen­őr­zés kere­té­ben azt meg­ta­lál­ják náluk. 

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és új-pszichoaktív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat, emel­lett a bevé­telt a rend­őri ellen­őr­zés elől elrej­tő tár­suk ter­hé­re pénz­mo­sás bűn­tet­tét is fel­rót­ta. A vád­irat­ban az ügyész­ség mind az öt elkö­ve­tő­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy az ily módon meg­szer­zett  bevé­tel elkob­zá­sát is ren­del­je el a tör­vény­szék. A férfi a Tör­vény­szék dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.