Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Házi őrizetből követte el az unokázós csalásokat - vádemelés

A 34 éves férfi egy másik ügy­ben elren­delt házi őri­zet­re kije­lölt lakás­ból tele­fo­nált az idős­ko­rú sér­tet­tek­nek, amely során a bajba jutott uno­ká­juk­nak, gyer­me­kük­nek adta ki magát.

 A ügy első­ren­dű vád­lott­ja, egy 34 éves fér­fi­val szem­ben vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt egy másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van, mely ügy­ben a bíró­ság 2016 már­ci­u­sá­ban – nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sa mel­lett – a férfi házi őri­ze­tét ren­del­te el.

A férfi – mivel jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett – a vád sze­rint elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén fog pénz­hez jutni, ezért a tele­fon­könyv­ből olyan neve­ket, illet­ve tele­fon­szá­mo­kat válasz­tott ki, ame­lyek­ről úgy gon­dol­ta, hogy idős­ko­rú sze­mé­lyek­hez tar­toz­nak. A vád­lott fel­hív­ta az így kivá­lasz­tott sér­tet­te­ket, majd magát az uno­ká­juk­nak, vagy gyer­me­kük­nek adta ki arra hivat­koz­va, hogy bajba került és azon­nal pénz­re van szüksége.

Tekin­tet­tel arra, hogy a férfi a házi őri­zet helye­ként kije­lölt lakást nem hagy­hat­ta el, ezért ami­kor már konk­rét pénz­át­adás­ról volt szó, az élet­tár­sát, illet­ve egy közös nőis­me­rő­sü­ket - másod- és har­mad­ren­dű vád­lot­ta­kat - vette rá arra, hogy a kicsalt össze­gért men­je­nek el a sér­tet­tek címére.

A vád­lott a fenti mód­szer­rel a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 11 sér­tet­től pró­bált jog­ta­la­nul pénzt sze­rez­ni, tény­le­ges pénz­át­adás­ra azon­ban végül két eset­ben került sor, mint­egy 600 ezer forint összegben.

A többi eset­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek kísér­le­ti szak­ban marad­tak, ami annak volt köszön­he­tő, hogy a sér­tet­tek a tele­fon­hí­vá­sok­kal kap­cso­lat­ban gya­nak­vó­ak vol­tak, rájöt­tek a csa­lás­ra, ezért érte­sí­tet­ték való­di hoz­zá­tar­to­zó­i­kat, illet­ve a rendőrséget.

Az ügy első­ren­dű vád­lott­ja több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sül, vele szem­ben a vád tár­gyát képe­ző csa­lá­sok, illet­ve csa­lá­si kísér­le­tek miatt kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés felső hatá­ra 10 év fölé emelkedhet.