Főoldal » Archív » Házi őrizetből szervezte a netes csalást

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki más ügy­ben elren­delt házi őri­ze­te alatt inter­ne­ten fel­adott hamis hir­de­té­sek­kel 200 embert csa­pott be és káro­sí­tott meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy duna­ke­szi­ben élő férfi 2016 decem­be­ré­ben házi őri­zet­ben volt. Nem volt rend­sze­res jöve­del­me. Elha­tá­roz­ta, hogy egy inter­ne­tes hir­de­tő olda­lon külön­bö­ző mobil­te­le­fo­no­kat, divat­tás­ká­kat és csiz­má­kat kínál ked­ve­ző áron. A vád­lott­nak sem­mi­lyen for­rá­sa, lehe­tő­sé­ge nem volt arra, hogy a hir­de­tett áru­kat beszerezze.

A hir­de­tés­re jelent­ke­zők vevők­kel a tele­fo­nok, tás­kák és láb­be­lik tel­jes árát előre, a bank­szám­lá­já­ra utaltatta.

Az ország külön­bö­ző pont­ja­i­ról jelent­ke­ző 200 sér­tett pár ezer forint­tól 50.000,- forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket fize­tett a vád­lott­nak, ám a meg­ren­delt áru­kat senki sem kapta meg.

A vád­lott a csa­lás útján 2016 decem­be­ré­től 2017 ápri­li­sá­ig 2,8 mil­lió forin­tot zse­belt be.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ég bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.