Főoldal » Hírek » Házilag barkácsolt flexgép okozta az apa halálát - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a tom­pai fér­fi­val szem­ben, aki­nek a házi­lag bar­ká­csolt vil­lany­mo­to­ros kör­fű­rész gépé­ről tég­la­vá­gás köz­ben letört a vágó­ko­rong és annak egy darab­ja a gépet hasz­ná­ló édes­ap­ját halá­lo­san meg­se­be­sí­tet­te.

A vád­irat sze­rint a tom­pai férfi – az ügy vád­lott­ja – és az édes­ap­ja 2021 tava­szán házi­lag közö­sen bar­ká­csol­tak egy vil­lany­mo­tor­ral ellá­tott kör­fű­rész gépet, melyet rend­sze­re­sen hasz­nál­tak fa- és tég­la­vá­gás­ra a vád­lott tanyá­já­nak fel­újí­tá­sa során. A flex­gép egy var­ró­gép vázra épült, azon­ban a fűrész­tár­csát és az ékszíj­haj­tást védő­bur­ko­lat­tal, vala­mint újra­in­dí­tás elle­ni véde­lem­mel nem lát­ták el. A töré­keny fűrész­tár­csa ráadá­sul alkal­mat­lan volt épí­tő­ipa­ri anya­gok vágá­sá­ra, mivel ha beszo­rult, könnyen „berob­ban­ha­tott”.

2021. decem­ber 14-én dél­előtt a sér­tett meg­je­lent fia tanyá­ján, hogy a magá­val vitt tég­lá­kat a közö­sen készí­tett flex­gép­pel fel­vág­ja. Tég­la­vá­gás köz­ben azon­ban a gép vágó­ko­rong­ja eltört és annak egy darab­ja az apa orr­nyer­ge és hom­lo­ka közé, másik része pedig a mell­ka­sá­ba fúró­dott. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A sér­tett halá­lát az okoz­ta, hogy a vád­lott a még szab­vá­nyos gyári kivi­tel­ben is a veszé­lyes gépek köré­be tar­to­zó asz­ta­li fűrész­gép készí­té­se és üze­mel­te­té­se során nem tar­tot­ta be a szak­mai és mun­ka­biz­ton­sá­gi elő­írá­so­kat.

Az ügyész­ség a fér­fit halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja.  Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.