Főoldal » Hírek » Háziorvos és asszisztense őrizetben „mellé oltás” miatt - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség­sze­gés­sel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást. Egy buda­pes­ti házi­or­vos és az asszisz­ten­se valót­lan tar­tal­mú oltá­si iga­zo­lást állí­tot­tak ki, az oltás tény­le­ges beadá­sa nélkül.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség és a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és az elkö­ve­tők elfo­gá­sa érde­ké­ben 11 hely­szí­nen össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség közreműködésével.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy buda­pes­ti házi­or­vos szak­asszisz­ten­sé­vel együtt­mű­köd­ve, azt a gya­kor­la­tot ala­kí­tot­ta ki, hogy valót­lan tar­tal­mú oltá­si iga­zo­lást állí­tot­tak ki, az oltás tény­le­ges beadá­sa nél­kül. A gya­nú­sí­tot­tak a koro­na­ví­rus elle­ni oltás fel­vé­te­le miatt a ren­de­lé­sen meg­je­lent sze­mé­lyek szá­má­ra – amennyi­ben az oltás fel­vé­te­lé­re nem tar­tot­tak igényt, azon­ban a védett­sé­gi iga­zo­lás­ra szük­sé­gük volt –, 15.000 és 30.000 forint közöt­ti össze­gért állí­tot­ták ki az igazolást.

A gya­nú­sí­tot­tak a jogo­su­lat­lan előny­ként kapott össze­get egy­más között, egyen­lő arány­ban elosztották.

A ren­de­lé­sen két rend­őr is meg­je­lent, akik úgy kap­ták meg pén­zért az asszisz­tens által kiál­lí­tott oltá­si iga­zo­lást, hogy a házi­or­vos az oltó­anya­got fel­szív­ta egy fecs­ken­dő­be, majd annak tar­tal­mát „hadd fogy­jon” kije­len­tést téve a mos­dó­kagy­ló­ba ürítette.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a két egész­ség­ügyi dol­go­zó őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt – ame­lyet a házi­or­vos tet­tes­ként, míg a szak­asszisz­tens bűn­se­géd­ként köve­tett el – majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­su­kat. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa ma dönt.

Az ügy­ben eddig négy sze­mély gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra került sor, azon­ban sem az egész­ség­ügyi dol­go­zók, sem pedig a két rend­őr nem tett vallomást.

A kuta­tá­sok során a meg­vesz­te­ge­tett egész­ség­ügyi dol­go­zók­tól közel 60 mil­lió forint kor­rup­ci­ós pénzt fog­lal­tak le, a gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A fotók a kuta­tá­son készültek.