Főoldal » Archív » Háziorvosi rendelőben támadt ápolójára – vádat emelt az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron támadt az egyik makói házi­or­vo­si ren­de­lő­ben az ott dol­go­zó ápolóra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. júli­us 16. nap­ján a dél­előt­ti órák­ban jelent meg az egyik makói házi­or­vo­si ren­de­lő­ben azért, hogy nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket íras­son fel magá­nak. A házi­or­vos és a ren­de­lő­ben asszisz­tens­ként dol­go­zó sér­tett azon­ban ezt a kérést meg­ta­gad­ták, mivel az előző héten is kapott a vád­lott hason­ló hatá­sú gyógy­sze­re­ket. A kéré­sé­nek meg­ta­ga­dá­sa miatt a vád­lott fel­há­bo­ro­dott, ide­ges­sé, agresszív­vá vált és szó­vál­tás­ba keve­re­dett az asszisz­tens­sel. A szó­vál­tás során a vád­lott egy man­kó­val hado­ná­szott fenye­ge­tő­en a sér­tett felé, majd pedig az ápoló nya­kát meg­ra­gad­ta és nagy erő­vel szo­ron­gat­ni kezdte.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a nyak zúzó­dá­sos sérü­lé­se­it szen­ved­te el, ame­lyek 8 napon belül gyógyultak.

A Makói Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, továb­bá könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.