Főoldal » Hírek » Házuk felgyújtásával akarta megölni szállásadóit - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak a bara­nyai fér­fi­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki 2019. szil­vesz­te­rén az őt befo­ga­dó házas­pár­ra akar­ta rágyúj­ta­ni házukat.

A bara­nyai tele­pü­lé­sen élő 33 éves fér­fi­nek moz­gás­kor­lá­to­zott falu­be­li isme­rő­se fel­aján­lot­ta, hogy lak­ha­tá­sért és ellá­tá­sért cse­ré­be segít­sen neki és fele­sé­gé­nek a ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­ben. Vád­lott a fel­aján­lást elfo­gad­va 2018. feb­ru­ár­já­ban a sér­tet­ti ingat­lan­ba köl­tö­zött. A vád­lott és a sér­tet­tek között több­ször ala­kult ki konf­lik­tus, amely­nek okán a vád­lott több alka­lom­mal elköl­tö­zött, de a sér­tet­tek min­den eset­ben utóbb visszafogadták.

A vád­lott 2019. szil­vesz­ter esté­jén ittas álla­pot­ba került, majd a késő esti órák­ban a sér­tet­tek­kel össze­ve­szett, és közöl­te velük, hogy rájuk gyújt­ja a házat. Ezt köve­tő­en egy kan­ná­ból a ház kony­há­já­ban, a műkö­dő fatü­ze­lé­sű kály­ha köze­lé­ben ben­zint locsolt szét, ame­lyet végül nem tudott meg­gyúj­ta­ni. A ház egyik szo­bá­já­ba eköz­ben bezár­kó­zó sér­tet­te­ket folya­ma­to­san fenye­get­te, majd elhagy­ta az ingatlant.

Az ügyész az ügy­ben ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, vala­mint köz­ve­szély oko­zá­sa elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 2 év 2 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A vád sze­rin­ti másik bűn­cse­lek­mény tekin­te­té­ben a vád­lott bűnös­sé­gét nem látta megállapíthatónak.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész fel­leb­be­zett. A másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va a bűn­cse­lek­mény vád­nak meg­fe­le­lő  minő­sí­té­sét - így a vád­lott bűnös­sé­gé­nek az ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te mel­lett a köz­ve­szély oko­zá­sa elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­ben való meg­ál­la­pí­tá­sát -, és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta.