Főoldal » Hírek » Héjafészkeket fosztottak ki
Hazánk mada­rai már javá­ban köl­te­nek, köz­tük a védett, foko­zot­tan védett mada­ra­ink is. Zavar­ta­lan köl­té­sük biz­to­sí­tá­sa közös érde­künk és feladatunk.
 
Van azon­ban saj­nos, ami­kor ennek eléré­sé­hez bün­te­tő­el­já­rás szükséges.
 
Egy több­fős elkö­ve­tői cso­port 2020-ban több héja­fész­ket is fel­ke­re­sett Pest vár­me­gyé­ben, hogy onnan fió­ká­kat vegye­nek ki- a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség, más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett, emi­att emelt vádat. 
 
A vád­lot­tak elő­ször négy fió­kát tud­tak így meg­sze­re­zi, a máso­dik pró­bál­ko­zá­suk siker­te­len volt. A har­ma­dik alka­lom­mal két fió­kát vet­tek ki a fészek­ből, ekkor a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mun­ka­tár­sai elfog­ták őket. A vád sze­rint az elkö­ve­tők a fió­ká­kat vadá­szat­ra akar­ták beta­ní­ta­ni. A két fió­kát a fészek­be a szak­em­be­rek visszahelyezték. 
 
A vád­lot­tak közül olyan is volt, aki ille­gá­li­san vásá­rolt védett raga­do­zó mada­rat. A vád­lot­tak több­ször orv­va­dá­sza­tot is tar­tot­tak, mezei nyu­lat, illet­ve más, kisebb mada­rat ejtet­tek el az álta­luk tar­tott, vadá­szat­ra jog­sze­rű­en nem hasz­nál­ha­tó raga­do­zó madarakkal. 
 
Az elkö­ve­tők­nél talált mada­rak elhe­lye­zé­sé­ről a kör­nye­zet­vé­del­mi ható­ság gondoskodott.
 
A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben tizen­há­rom sze­mély ellen emelt vádat. Az ügy­ben már meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­se­ken négy vád­lot­tal szem­ben szü­le­tett marasz­ta­ló ítélet.