Főoldal » Hírek » Helybenhagyást indítványoz az ügyészség egy kábítószercsempész férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja a bíró­ság által kisza­bott 6 év fegy­ház­bün­te­tést annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a tár­sá­val Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra pró­bált kábí­tó­szert csempészni. 

Az ügy­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék járt el a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. A férfi a tár­sá­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra kábí­tó­szert csem­pész­nek azért, hogy közö­sen érté­ke­sít­sék. A vád­lott ezt köve­tő­en két autót vásá­rolt és két sze­mélyt meg­bí­zott azzal, hogy Sza­bad­ká­ra men­je­nek. Mind­eköz­ben a férfi társa kiuta­zott Szer­bi­á­ba a kábí­tó­szer meg­szer­zé­se és Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sá­nak meg­szer­ve­zé­se érde­ké­ben. A kábí­tó­szer beszer­zé­sé­ről tör­té­nő érte­sü­lé­sét köve­tő­en a férfi nyom­ban kiküld­te a – cse­lek­mény­ről nem tudó – sofő­rö­ket Szer­bi­á­ba, ahol már várta őket a társa. Éjsza­ka pót­kul­csok segít­sé­gé­vel a gép­ko­csik motor­te­ré­ben kábí­tó­szert rej­tet­tek el. A ter­vek sze­rint a Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert a vád­lott vette volna ki a gép­ko­csik­ból, azon­ban azt a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen a pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. A férfi elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel a kisza­bott bün­te­tést a vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­val és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­kel ará­nyos­nak látta.

Az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.