Főoldal » Hírek » Helybenhagyták annak a férfinak a büntetését, aki éveken át bántalmazta, majd meg akarta ölni a feleségét - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott éve­ken át bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, majd meg akar­ta ölni. A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a másod­fo­kú bíró­ság hely­ben­hagy­ta a fér­fi­ra kisza­bott 11 év börtönbüntetést.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a 2021. ápri­lis 8. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 11 év bör­tön­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítélte.

A jog­erős íté­let sze­rint a férj a fele­sé­gét házas­sá­guk alatt itta­san több­ször kéz­zel foj­to­gat­ta, illet­ve kés­sel meg­szúr­ta, de a bán­tal­ma­zá­sok miatt a nő fel­je­len­tést nem tett, orvos­hoz nem for­dult, megbocsátott.

2017 nya­rán a férfi étke­zés­kor min­den előz­mény nél­kül a kezé­ben lévő éles kés­sel a sér­tet­tet jobb comb­ja térd­haj­la­tán hir­te­len meg­szúr­ta. A szú­rás alkal­mas volt arra, hogy a fele­sé­gé­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­zon. Egy évvel később az ittas férj az ágyon fekvő sér­tet­tet az arcá­ra szo­rí­tott pár­ná­val mint­egy tíz másod­perc hosszan foj­to­gat­ta, azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy „Most meg­dög­lesz!”. Azt köve­tő­en, hogy a fele­sé­ge el tudta lökni, őt egy zseb­kés­sel hátba szúr­ta, végül annak köz­lé­sé­vel, hogy elege van az élet­ből, saját magát több alka­lom­mal mell­ka­son szúr­ta. A vád­lott – akin élet­men­tő műté­tet kel­lett vég­re­haj­ta­ni – e cse­lek­mé­nye a fele­sé­ge halá­lát is okoz­hat­ta volna, s ebbe a vád­lott bele is nyugodott.

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A házas­tár­sak hosszú időn át tartó és egyre komo­lyabb bán­tal­ma­zá­sok­kal ter­helt viszo­nyá­ra, és a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nyo­ma­té­ká­ra figye­lem­mel a kisza­bott bün­te­tést szük­sé­ges­nek és indo­kolt­nak tartotta.

A Győri Íté­lő­táb­la a cse­lek­mény minő­sí­té­sét és a bün­te­tést ille­tő­en is osz­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság, illet­ve a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ját, azzal, hogy a vád­lott szán­dé­ka az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­tét ille­tő­en nem eshe­tő­le­ges, hanem egye­nes volt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/eveken-at-bantalmazta-majd-meg-akarta-olni-a-feleseget-egy-ferfi-a-gyori-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/