Főoldal » Hírek » Rendezvények » Helyi továbbképzés a Nógrád Megyei Főügyészségen

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség szer­ve­zé­sé­ben a megye ügyé­szei, alügyé­szei és ügyész­sé­gi meg­bí­zott­jai belső kép­zé­si napon vet­tek részt 2019. novem­ber 26-án.

A megye ügyész­sé­gi dol­go­zói az egész napos kép­zés során a szű­kebb bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­le­ten kívül a nyo­mo­zás és a kri­mi­no­ló­gia terü­le­té­nek aktu­á­lis kér­dé­se­i­be is bete­kin­tést nyer­het­tek.

Első­ként a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság Értékelő-Elemző Osz­tá­lyá­nak osz­tály­ve­ze­tő­je a rend­őr­sé­gi bűn­ügyi elem­ző munka hely­ze­té­ről, és a nyo­mo­zá­so­kat elősegítő-támogató lehe­tő­sé­ge­i­ről tar­tott elő­adást. A bemu­ta­tó során nem csu­pán a bűn­elem­ző munka for­rá­sa­i­ról és esz­kö­ze­i­ről, de – konk­rét bűn­ügyek­re való kite­kin­tés útján – kéz­zel­fog­ha­tó ered­mé­nye­i­ről is tájé­koz­ta­tást kap­tak az ügyé­szek.

Ezt köve­tő­en dr. Sárik Esz­ter és dr. Boly­ky Orso­lya, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet kuta­tói, a bűn­szer­ve­zet, mint elkö­ve­té­si alak­zat meg­ál­la­pít­ha­tó­sá­gá­ról, vala­mint a magyar ítél­ke­zé­si gya­kor­lat vál­to­zá­sá­ról tar­tot­tak elő­adást.

Prof. dr. Kovács Gábor, a Szé­che­nyi Ist­ván Egye­tem Kri­mi­na­lisz­ti­kai és Kri­mi­no­ló­gi­ai Kuta­tó­köz­pont­já­nak veze­tő­je, „A C.S.I. hatás” című elő­adá­sá­ban a tele­ví­zi­ós bűn­ügyi soro­za­tok bün­te­tő­jog­ra, illet­ve bűn­ül­dö­zés­re és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ra gya­ko­rolt hatá­sa­it ele­mez­te. Dr. Gár­do­nyi Ger­gely rend­őr ezre­des, a Kuta­tó­köz­pont mun­ka­tár­sa, a szem­le bün­te­tő­el­já­rás­ban betöl­tött sze­re­pé­ről és hely­ze­té­ről, vala­mint a jogi sza­bá­lyo­zás és a gya­kor­la­ti vég­re­haj­tás aktu­a­li­tá­sá­ról beszélt.

Dél­után az ügyész­ség saját elő­adói az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben meg­je­lent intéz­mény, az egyez­ség fel­té­te­le­i­ről és jogi kör­nye­ze­té­ről, vala­mint a Leg­főbb Ügyész­ség által szer­ve­zett 30. Szak­mai Tudo­má­nyos Kon­fe­ren­cia egyez­ség­gel kap­cso­la­tos meg­ál­la­pí­tá­sa­i­ról szá­mol­tak be. Az elő­adá­sok a nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés aktu­a­li­tá­sa­i­ról és az Euró­pai Nyo­mo­zá­si Hatá­ro­za­tok­kal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zé­si és vizs­gá­la­ti tapasz­ta­la­tok­ra is kitér­tek.

A helyi tovább­kép­zést szak­mai kon­zul­tá­ció zárta.