Főoldal » Hírek » Heroincsempésszel szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

Tavaly május­ban a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren ellen­őriz­tek egy fér­fit, aki a tes­té­ben 61 darab kap­szu­lá­ban, csak­nem 900 gramm hero­int csempészett.

A vád­irat sze­rint  egy 59 éves fér­fit 2021. május 21. napja előtt egy isme­ret­len sze­mély meg­bíz­ta azzal, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért utaz­zon Brüsszel­be, majd onnan csem­pésszen hero­int Magyar­or­szág­ra. A férfi a meg­bí­zást elvál­lal­ta, ezért 2021. május 21-én Amsz­ter­dam­ba, majd onnan Brüsszel­be uta­zott. A férfi 2021. május 22-én átvett és lenyelt 61 darab, össze­sen csak­nem 900 gramm hero­int tar­tal­ma­zó kap­szu­lát, majd az ily módon a tes­té­be rej­tett kábí­tó­szer­rel más­nap repü­lő­vel Buda­pest­re utazott.

A vád­lot­tat a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­gá­nak mun­ka­tár­sai ellen­őriz­ték. Az orvo­si vizs­gá­lat kimu­tat­ta a test­üre­gé­ben lévő heroinkapszulákat.

A Repü­lő­té­ri Rend­őr Igaz­ga­tó­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­kép­pen a Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal koráb­bi köz­le­mé­nye és az ahhoz tar­to­zó fotók az aláb­bi lin­ken elér­he­tők: https://www.facebook.com/NAVprofil/posts/4104361382980076