Főoldal » Hírek » Heroinért cserébe fuvar – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Élet­társ­ként árul­ták a kábí­tó­szert a vád sze­rint, elle­nük fegy­ház­bün­te­tést, egyik törzs­vá­sár­ló­juk ellen fel­füg­gesz­tett bör­tönt indít­vá­nyoz a Fővá­ro­si Főügyészség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 42 férfi és élet­tár­sa - egy 45 éves nő - 2018-2019-ben Buda­pes­ten hero­in­nal keres­ked­tek. A keres­ke­dők egy XIV. kerü­le­ti lakás­ban tar­tot­ták, és elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tés alap­ján érté­ke­sí­tet­ték a kábí­tó­szert az őket fel­ke­re­ső vásár­lók­nak. Kipor­ci­óz­ták a kért mennyi­sé­get, majd azt a meg­be­szélt idő­pont­ban meg­je­le­nő vásár­ló­nak a tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban vagy a ház­hoz köze­li park­ban adták át. Rend­sze­res vevő­jük volt egy 35 éves férfi, aki a kábí­tó­sze­rért oly­kor azzal fize­tett, hogy a 45 éves nőt elfu­va­roz­ta a gép­ko­csi­já­val, oda, ahova vád­lott társa kérte.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói fel­de­rí­tet­ték az ügyet és 2019. már­ci­u­sá­ban elfog­ták az élet­tár­sa­kat, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a 35 éves fér­fit is. A rend­őrök az elfo­gás­kor jelen­tős mennyi­sé­gű hero­int és kisebb mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát, kábí­tó­szer­rel szennye­zett mér­le­get, vala­mint közel 3 mil­lió forin­tot fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az élet­tár­sak – a férfi mint több­szö­rös vissza­eső –  ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­nek bűn­tet­te, a 35 éves fér­fi­val szem­ben kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.  Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a keres­ke­dés­sel vádolt sze­mé­lye­ket fegy­ház­bün­te­tés­re, a fér­fit zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ból, és mind­ket­tő­jü­ket tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A 35 éves vásár­ló ellen vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön a bün­te­té­si indítvány.

A rend­őr­ség által az ügy­ben kiadott, kor­ha­tá­ros vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/heroint-arultak