Főoldal » Hírek » Hét migránssal a kocsijában fogták el a török férfit - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 51 éves török fér­fi­val szem­ben, aki hét ille­gá­lis beván­dor­ló­nak nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár ille­gá­lis átlé­pé­sé­hez, de a tol­nai rend­őrök elfogták.

A vád­lott 2021 szep­tem­be­ré­ben meg­ál­la­po­dott egy kül­föl­di fér­fi­val abban, hogy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra csem­pé­szett mig­rán­so­kat fog tovább szál­lí­ta­ni Nyugat-Európába. A mobil­te­le­fon­ju­kon keresz­tül, egy üze­net­kül­dő alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel tar­tot­ták a kap­cso­la­tot egy­más­sal. A vád­lott 2021 októ­be­ré­ben ezen keresz­tül kapta meg annak az Újmo­hács­hoz köze­li hely­nek a koor­di­ná­tá­it, ahol az ille­gá­lis beván­dor­lók már vár­tak rá. A férfi itt hét magu­kat szí­ri­ai kurd­nak valló fér­fit vett fel az álta­la veze­tett, fran­cia honos­sá­gú sze­mély­au­tó­já­ba, majd elin­dult velük Auszt­ria irányába.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei azon­ban az M9 autó­úton kiala­kí­tott áteresz­tő­pon­ton ellen­őriz­ték a fér­fit, akit később a bíró­ság letartóztatott.

Az ügyész­ség a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és kiuta­sít kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.