Főoldal » Hírek » Hét migránst zsúfolt be egy személyautóba - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fia­tal lit­ván fér­fi­val szem­ben, aki a déli határ köze­lé­ben hét mig­ráns sze­mélyt vett fel egy sze­mély­au­tó­ba, majd Nyugat-Európa irá­nyá­ba indult velük. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor mind­össze 18 éves, lit­ván állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2022. már­ci­us 3-án a kora reg­ge­li órák­ban hét fő, az ország terü­le­té­re ille­gá­li­san átlé­pő kül­föl­di állam­pol­gárt vett fel az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba abból a cél­ból, hogy őket Nyugat-Európa irá­nyá­ba szállítsa.

Az elkö­ve­tő Zsana bel­te­rü­le­tén haladt, ami­kor ész­re­vet­te a rend­őrö­ket. Tart­va az eset­le­ges rend­őri intéz­ke­dés­től a gép­jár­mű­vel meg­állt és az uta­sok­kal együtt a köze­li erdő­be futott. Szö­ké­se azon­ban siker­te­len volt, a fér­fit 20 per­cen belül elfog­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lot­tal szem­be­ni intéz­ke­dés során a rend­őrök az autó­ból 6,88 gramm töme­gű amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó folya­dé­kot fog­lal­tak le. Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az elkö­ve­tő a min­ta­vé­telt meg­elő­ző­en amfe­ta­mint fogyasztott. 

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek.