Főoldal » Archív » Hét szállodát vert át a csaló vendég, a nyolcadiknál lebukott

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség nyolc rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a 47 éves szol­no­ki fér­fi­vel szem­ben, aki ország­szer­te szállt meg úgy külön­bö­ző szál­lás­he­lye­ken, hogy fize­tés nél­kül távozott.

A férfi 2018 ápri­li­sá­ban Ceg­lé­den kezd­te a csa­lás­so­ro­za­tot, ahol négy nap tar­tóz­ko­dás után csak egy 42.000,-Ft-os kifi­ze­tet­len szám­la maradt utána. Ezután a Bala­ton par­tot vette célba, ahol össze­sen 5 szál­lo­dá­ban szállt meg Szán­tó­don, Zamár­di­ban, Bala­tonl­el­lén, Bala­ton­má­ria­für­dőn és Bala­ton­al­má­di­ban. A vád­lott a leg­na­gyobb kárt Bala­tonl­el­lén okoz­ta, ahol a szo­ba­ár, a fél­pan­zi­ós ellá­tás és az azon felü­li büfé­fo­gyasz­tás 143.000,-Ft-os ellen­ér­té­ké­vel maradt adós.

A vád­lott a szál­lá­sok elfog­la­lá­sa­kor álta­lá­ban azzal tévesz­tet­te meg a sér­tet­te­ket, hogy egy ügye­it inté­ző Svéd­or­szág­ban élő üzlet­em­ber­nek adta ki magát, aki­nél csak olyan valu­ta – jel­lem­ző­en cseh és svéd koro­na - van, ami­ben a fize­tést a szál­lo­dák nem fogad­ták el, majd ígé­re­tet tett azok bevál­tá­sá­ra és ter­mé­sze­te­sen a szám­la kifi­ze­tés­re is, ami viszont min­dig elmaradt.

A vád­lott ezután Haj­dú­szo­bosz­lón lépett le egy szál­lás­hely­ről fize­tés nél­kül, majd végül egy szol­no­ki pan­zi­ó­ban szállt meg. Itt azon­ban résen volt a recep­ci­ós, aki rend­sze­re­sen figyel­te a rend­őr­ség körö­zé­si híre­it, így fel­is­mer­te az akkor már a nyo­mo­zó ható­ság előtt is ismert vádlottat.

A vád­lot­tat a rend­őrök a pan­zi­ó­ban elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd a Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bíró­ság elren­delt a letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügyész­ség a vád­eme­lés­kor is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő tár­gya­lá­son beis­me­ri, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 2 év 2 hónap­ban álla­pít­sa meg.