Főoldal » Archív » Hetente 30 liter gázolajat lopott a derecskei férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rást fel­füg­gesz­tet­te, és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta azzal a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki a mun­ka­he­lyén több, mint egy éven keresz­tül, heti rend­sze­res­ség­gel lopta az üzemanyagot.

A gya­nú­sí­tott huza­mo­sabb ideje dol­go­zott egy derecs­kei cég­nél gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként. A mun­kál­ta­tó­nál kiala­kult gya­kor­lat sze­rint a gép­ko­csi­ve­ze­tők az álta­luk hasz­nált gép­ko­csi­kat üzem­anyag­kár­tyá­val tan­kol­ták meg. A gya­nú­sí­tott a részé­re kiadott üzem­anyag­kár­tyá­val 2016. janu­ár 1. és 2017. május 22. napja közöt­ti idő­ben, heten­te 3 alka­lom­mal tan­kolt gáz­ola­jat külön­bö­ző töl­tő­ál­lo­má­so­kon. Ezen idő­szak­ban nem­csak a gép­ko­csi üzem­anyag­tar­tá­lyá­ba, hanem haszon­szer­zés cél­já­ból egy 10 lite­res műanyag kan­ná­ba is töl­tött üzem­anya­got, és azt a saját gép­ko­csi­já­ban hasz­nál­ta fel.

A derecs­kei férfi több, mint 2000 liter üzem­anya­got vásá­rolt a mun­kál­ta­tó­ja tudta és enge­dé­lye nél­kül, amellyel közel 750.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely nem térült meg.

A bün­tet­len elő­éle­tű, bűnös­ség­re is kiter­je­dő, fel­tá­ró jel­le­gű beis­me­rő val­lo­mást tett gya­nú­sí­tott lehe­tő­sé­get kapott a bírói út elke­rü­lé­sé­re, mivel a nyo­mo­zás során ő is, és a mun­kál­ta­tó­ja is hoz­zá­já­rult a köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­hoz, amely­ben a fér­fi­nak lehe­tő­sé­ge nyí­lik a jóvá­té­tel­re, a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár tel­jes megtérítésére.

Amennyi­ben a fel­füg­gesz­tés hat hóna­pos idő­tar­ta­ma ered­mé­nye­sen elte­lik, a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az eljá­rást megszünteti.