Főoldal » Hírek » Hétköznapi bevásárlás bordatöréssel - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, akik bevá­sá­rol­ni indul­tak a bolt­ba, azon­ban közü­lük az ittas  férfi talál­ko­zott hara­go­sá­val, akit azon­nal ököl­lel bán­tal­ma­zott. Az ese­mé­nyek lát­tán a bolt­ba mene­kü­lő másik férfi után ment, azt pofon ütöt­te, majd ami­kor kijött, újra ütle­gel­ni kezd­te hara­go­sát, amely­be vádlott-társa is beavatkozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. decem­ber máso­dik felé­ben a dél­utá­ni órák­ban egy ede­lé­nyi bolt­ba indul­tak bevá­sá­rol­ni. Ami­kor a bolt udva­rá­ra meg­ér­kez­tek, az egyik, ittas álla­pot­ban lévő férfi meg­lát­ta a lép­csőn ülő hara­go­sát, szi­dal­maz­ni kezd­te őt, majd ököl­lel sze­men ütötte.

A bán­tal­ma­zást látva, egy szin­tén az udva­ron tar­tóz­ko­dó férfi félel­mé­ben beme­ne­kült a bolt­ba, de a vád­lott utá­na­ment és tenyér­rel arcon ütöt­te, ami­kor pedig kijött, ismét rátá­madt a még min­dig a bolt előtt tar­tóz­ko­dó és egyéb­ként szin­tén ittas álla­po­tú sér­tett­re. Dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal, föld­re kerül­tek, a vád­lott ráesett a sér­tett­re, és ököl­lel, három alka­lom­mal a fején meg­ütöt­te, mire vádlott-társa is oda­ment és a föl­dön lévő sér­tett­be több­ször bele­rú­gott, a hátát megtaposta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­rést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség mind a bün­tet­len, mind pedig a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.