Főoldal » Archív » Hétvégi letartóztatás embercsempészés miatt

A Békés Megyei Főügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 37 éves Német­or­szág­ban élő, por­tu­gál állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki csü­tör­tök este 4 bang­la­de­si állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get, akik a román-magyar határt Lőkös­há­zá­nál enge­dély és okmá­nyok nél­kül lép­ték át.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az indi­ai szü­le­té­sű, por­tu­gál állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott 2019. május 30. nap­ját meg­elő­ző­en mig­ráns sze­mé­lyek szál­lí­tá­sa cél­já­ból Auszt­ri­á­ban bérelt egy oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csit és azzal Magyar­or­szág­ra jött. A gya­nú­sí­tott 2019. május 30. nap­ján az esti órák­ban Lőkös­há­za kül­te­rü­le­té­re, az Elek­re veze­tő 4444 számú műút­ra ment, és 18 óra 30 perc körü­li idő­pont­ban a bré­dai bekö­tő­út­nál fel­vett 4 bang­la­de­si fér­fit, akik a román-magyar állam­ha­tárt enge­dély nél­kül és nem meg­en­ge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül Lőkös­há­za tér­sé­gé­ben lép­ték át. Miu­tán a kül­föl­di állam­pol­gá­rok a gép­jár­mű­be beszáll­tak, a gya­nú­sí­tott a sze­mély­au­tó­val Elek irá­nyá­ba indult, hogy a bang­la­de­si állam­pol­gá­ro­kat Nyugat-Európába, Fran­cia­or­szág­ba szál­lít­sa, azon­ban a Lőkös­há­za Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei elfog­ták őket.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk, bűn­tár­sak befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, vagy a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszélyeztetné.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja vasár­nap 1 hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.