Főoldal » Archív » Hetvenéves férfi támadta meg a mentősöket

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei 2014. janu­ár 14-én a dél­utá­ni órák­ban Zala­eger­sze­gen egy erős test­al­ka­tú tisza­kécs­kei fér­fit iga­zol­tat­tak, aki a sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sát meg­ta­gad­ta. Emi­att a járőr elő­ál­lí­tot­ta a Zala­eger­sze­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. Az erő­sen ittas férfi az elő­ál­lí­tó helyi­ség­ben rosszul lett, ezért a rend­őrök men­tőt hív­tak. A férfi nem akart beszáll­ni a kiér­ke­ző men­tő­au­tó­ba. Ez végül rend­őri segít­ség­gel sike­rült. Az agresszív férfi a szál­lí­tás során folya­ma­to­san rug­do­sott, hado­ná­szott.  szi­dal­maz­ta a men­tő­sö­ket, dula­ko­dott a men­tő­ápo­ló­val, erő­sen meg­szo­rí­tot­ta a bal alkar­ját, zúzó­dá­so­kat oko­zott. A meg­va­dult férfi a segéd­ápo­ló jobb kéz­fe­jét is meg­kar­mol­ta. Az ápo­lók és a rend­őrök végül csak együt­te­sen tud­ták lefog­ni. A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bün­tet­te és testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság­hoz.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 04 08