Főoldal » Archív » Hetvenmilliós ékszerrablás Budapesten – vádemelés

A vád­lot­tak egyi­ke koráb­ban egy arany­ér­té­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó cég­nél dol­go­zott, ezért jól ismer­te a cég biz­ton­sá­gi fel­sze­relt­sé­gét, érték­szál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos gya­kor­la­tát. A vád­lott akkor is az iro­dá­ban volt, ami­kor társa azt fegy­ve­re­sen kira­bol­ta, eköz­ben ő sér­tet­ti sze­re­pet színlelt.

A vád­irat sze­rint az ügy másod­ren­dű vád­lott­ja 2012. és 2014. között egy ékszer­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó buda­pes­ti cég­nél dol­go­zott. Mun­ka­vi­szo­nyá­nak meg­szű­né­se után a férfi alkal­mi mun­ka­vég­zés kere­té­ben tovább­ra is heti rend­sze­res­ség­gel bejárt a cég VIII. kerü­le­ti irodájába.

A vád­lott 2015 szep­tem­be­re körül elha­tá­roz­ta, hogy anya­gi prob­lé­mái meg­ol­dá­sá­hoz úgy sze­rez pénzt, hogy a koráb­bi mun­ka­he­lyét adó iro­dát kira­bol­ja. A ter­vé­be bevon­ta az egyik mun­ka­tár­sát - har­mad­ren­dű vád­lot­tat -, vala­mint annak egy isme­rő­sét is - aki az ügy első­ren­dű vád­lott­ja -, akik­nek fel­vá­zol­ta, hogy miu­tán koráb­ban a cég­nél dol­go­zott és ezál­tal jól isme­ri a cég min­den­nap­ja­it, biz­ton­sá­gi fel­sze­relt­sé­gét, az érték­szál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos gya­kor­la­tát, ezért ezen infor­má­ci­ók bir­to­ká­ban nehéz­ség nél­kül ki lehet rabol­ni az irodát.

A rab­lás vég­re­haj­tá­sá­ra az első­ren­dű vád­lott vál­lal­ko­zott, akit tár­sai ellát­tak a szük­sé­ges taná­csok­kal és egy sok­ko­lót is adtak neki.

A ter­vük­nek meg­fe­le­lő­en a rab­lást - első ízben - 2015. szep­tem­ber 04-én kísé­rel­ték meg. Ami­kor az érték­szál­lí­tók elin­dul­tak az iro­dá­ból, a másod­ren­dű vád­lott - aki aznap a szo­ká­sos alkal­mi munka ürü­gyén bement a cég­hez - jel­zett a mel­lék­he­lyi­ség­ben vára­ko­zó tár­sá­nak, aki ezután az érték­szál­lí­tók­kal együtt beszállt a lift­be. A férfi a sok­ko­lót az egyik sér­tett nya­ká­hoz nyom­ta, de az éksze­re­ket és pénzt tar­tal­ma­zó tás­kát nem tudta meg­sze­rez­ni, ezért ekkor érté­kek nél­kül elme­ne­kült a helyszínről.

Miu­tán a vád­lott közöl­te tár­sa­i­val, hogy a rab­lás meg­hi­ú­sult, meg­egyez­tek abban, hogy azt egy követ­ke­ző alka­lom­mal, de már fegy­ver­rel kell végrehajtani.

Ennek meg­fe­le­lő­en, 2015. szep­tem­ber 11-én a másod­ren­dű vád­lott ismét bement a koráb­bi mun­ka­he­lyé­re, ahon­nan jelez­te tár­sa­i­nak, hogy a fel­té­te­lek adot­tak a rab­lás­hoz, mert rajta kívül csak ket­ten van­nak az iro­dá­ban. Ezután az első­ren­dű vád­lott a fején bukó­si­sa­kot visel­ve meg­je­lent a hely­szí­nen, és egy fegy­ver­rel meg­fe­nye­get­te az iro­dá­ban tar­tóz­ko­dó­kat - köz­tük a szin­tén sér­tet­ti sze­re­pet elját­szó bűn­tar­sát is -, majd az iro­dá­ban levő, mint­egy 70 mil­lió forint érté­kű arany éksze­re­ket és kész­pénzt egy tás­ká­ba pakol­ta. Az egyik alkal­ma­zott eköz­ben meg­pró­bált kime­ne­kül­ni, hogy segít­sé­get hív­jon, de a rab­lást vég­re­haj­tó vád­lott őt ekkor a fegy­ver­rel több­ször fejen ütöt­te, társa pedig szán­dé­ko­san eláll­ta a sér­tett útját. A fegy­ve­res vád­lott ezután mind­annyi­u­kat - a lát­szat fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben bűn­tár­sát is - meg­kö­töz­te, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a három fér­fi­val szemben.

Az ügy negyed­ren­dű és ötöd­ren­dű vád­lott­ja a vád sze­rint a rab­lást vég­re­haj­tó ter­helt­nek a meg­szer­zett érté­kek elrej­té­sé­ben, majd érté­ke­sí­té­sé­ben, illet­ve a vád­lott kül­föld­re szök­te­té­sé­ben műkö­dött közre; őket a főügyész­ség bűn­pár­to­lás­sal, vala­mint orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolja.