Főoldal » Hírek » HÉV-en utazók kezéből kapta ki a telefont – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A férfi bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt követ­te el a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti tele­fon lopá­so­kat. A nyo­mo­zá­si bíró a mai ülé­sen az ügyé­szi indít­vány alap­ján a fér­fit letar­tóz­tat­ta. A kerü­le­ti ügyész­ség már más­fél hét­tel ezelőtt is a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. feb­ru­ár 23. és feb­ru­ár 26. között a HÉV óbu­dai vona­lán követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket; a HÉV-megállóknál sze­mel­te ki áldo­za­ta­it, majd ami­kor a sze­rel­vény befu­tott az állo­más­ra, hir­te­len moz­du­lat­tal kirán­tot­ta a sér­tet­tek kezé­ből a mobil­te­le­font, majd leug­rott a kocsi­ról és elme­ne­kült. A férfi ezzel a mód­szer­rel össze­sen négy tele­font szer­zett meg.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a lopá­so­kat meg­elő­ző napok­ban, 2021. feb­ru­ár 21-én a férfi a saját édes­any­ja sérel­mé­re köve­tett el rab­lást.

Ebben az ügy­ben a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elfo­gá­sát köve­tő­en, indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak 2021. már­ci­us 23. nap­já­ig tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, a nyo­mo­zá­si bíró azon­ban 2021. feb­ru­ár 23-án eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést, bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. Az ügyész­ség már akkor fel­leb­be­zett a letar­tóz­ta­tás érde­ké­ben, másod­fo­kú dön­tés az ügyész­ség tudo­má­sa sze­rint még nem szü­le­tett.

A férfi a gyanú sze­rint már a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­nek nap­ján elkö­vet­te a fen­ti­ek sze­rin­ti első tele­fon­lo­pást a HÉV-en.

Mind­ezek alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tott a tör­vénnyel szán­dé­ko­san szem­be­he­lyez­ke­dik, élet­vi­te­lé­re és elő­éle­té­re tekin­tet­tel, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés­nek a reá­lis veszé­lye miatt a kerü­le­ti ügyész­ség újabb indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra.

A letar­tóz­ta­tást a mai ülé­sen a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te, a vég­zés nem vég­le­ges.