Főoldal » Hírek » Hiába kérték a sérültek, hogy hívjon mentőt- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik segít­ség­nyúj­tás nél­kül hagy­ták el az álta­luk oko­zott bal­eset hely­szí­nét.

A vád­irat sze­rint 2019. janu­ár 30-án, a kora esti órák­ban a vád­lott, hosszabb ita­lo­zást köve­tő­en két uta­sá­val autó­ba ült. A jár­mű­vet veze­tő fér­fit koráb­ban már két alka­lom­mal is elítél­te a bíró­ság ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt, s ennek okán veze­tői enge­dé­lyét is bevon­ták. Az egyik megye­be­li falu hatá­rá­ban, egy mel­lék­úton a vád­lott a meg­en­ge­dett­nél nagyobb sebes­ség­gel haj­tott és ittas­sá­ga foly­tán nem vette észre az előt­te sza­bá­lyo­san hala­dó, kanya­ro­dás­hoz készü­lő sze­mély­gép­jár­mű­vet, ezért a hátul­já­nak neki­haj­tott.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len sofőr és utasa jár­mű­vük­kel lesod­ród­tak az útról, és a szán­tó­föl­dön áll­tak meg. Ezt látva a vád­lott meg­állt, majd a sér­tet­tek autó­já­hoz oda­ment. A bal­eset­ben könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de vérző sér­tet­tek kér­dé­sé­re segít­sé­get kér­tek tőle, ő azon­ban szó nél­kül vissza­szállt autó­já­ba, és a hely­szín­ről tár­sa­i­val együtt segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tott.

Az ütkö­zés során a vád­lott vala­mint egyik utasa és a sér­tet­tek is 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vala­mint a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tás­nak bűn­tet­té­vel, míg tár­sa­it segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.