Főoldal » Hírek » Hivatali kötelességszegésre vette rá – vádemelés- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik maga­tar­tá­sa foly­tán egy papí­ron már busás áron eladott cég tovább működ­he­tett volna, az új tulaj­do­nos háta mögött. Ehhez azon­ban egyi­kük­nek hiva­ta­li köte­les­sé­gét is meg kel­lett szegnie.

Az egyik elkö­ve­tő tulaj­do­no­sa volt egy repü­lő­té­ri földi kiszol­gá­lás­sal fog­lal­ko­zó cégnek.

Ezt a vál­lal­ko­zást az egyik kon­ku­ren­sé­nek elad­ta 2019 év végén több száz mil­lió forin­tért. A szer­ző­dés­ben a vevő kikö­töt­te, hogy tizen­öt évig az eladó nem kezd­het ugyan­ilyen vál­lal­ko­zás­ba, külön­ben a vétel­ár­hoz hason­ló nagy­sá­gú köt­bért kell fizetnie.

Az eladó ugyan­ak­kor nem kívánt fel­hagy­ni a koráb­bi üzle­ti tevé­keny­sé­gé­vel, így csel­hez folya­mo­dott. Egy volt alkal­ma­zott­ja bevo­ná­sá­val új céget alapított.

Ezután az adás­vé­te­li szer­ző­dés­nek meg­fe­le­lő­en a terü­le­tet fel­ügye­lő minisz­té­ri­um szak­ha­tó­sá­gá­nál elő­ször azt jelen­tet­te le, hogy az eladott cég beszün­tet­te a tevé­keny­sé­gét. Azon­ban még ugyan­azon a napon azt is beje­len­tet­te a ható­ság­nál, hogy a beszün­te­tett tevé­keny­sé­gű céget átszer­ve­zik és annak utód­ja az idő­köz­ben meg­ala­pí­tott új cég. Kérte, hogy az egyéb­ként még érvé­nyes ható­sá­gi enge­délyt írják át az új cég nevére.

A meg­ala­pí­tott új cég való­já­ban nem ren­del­ke­zett azok­kal a tár­gyi és sze­mé­lyi fel­té­te­lek­kel, ame­lyek az enge­dély meg­adá­sá­hoz szük­sé­ge­sek vol­tak. Az enge­dé­lye­zé­si eljá­rás során azon­ban a koráb­bi céget eladó elkö­ve­tő, sze­mé­lyes kap­cso­la­tát kihasz­nál­va elér­te az eljá­ró hiva­ta­los sze­mély­nél, hogy az új céget ala­pí­tó sze­méllyel közö­sen valót­lan ellen­őr­zé­si jegy­ző­köny­vet vegyen fel a lét­re­ho­zott új vál­lal­ko­zás műkö­dé­si fel­té­te­le­i­ről. Továb­bá ezen hiva­ta­los sze­mély a köz­re­mű­kö­dé­sé­vel nagy­ban lerö­vi­dí­tet­te az ügy­in­té­zé­si határ­időt is.

A valót­lan jegy­ző­köny­vet csa­tol­va a szak­ha­tó­ság az új cég­nek a műkö­dé­sé­re az enge­délyt megadta.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben az enge­dé­lye­zé­si eljá­rás­ban eljárt hiva­ta­los sze­mély ellen hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te és hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A volt cég­tu­lajt fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel, míg az új cég ala­pí­tá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő sze­mélyt hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek bűn­se­géd­le­té­vel vádol­ta meg.