Főoldal » Archív » Hivatali vesztegetés miatt állították bíróság elé gyorsított eljárásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársát

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 46 éves buda­pes­ti nőt, aki a vád sze­rint a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal kor­mány­tiszt­vi­se­lő­je­ként, ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben jogo­su­lat­la­nul kért le ada­to­kat a Hiva­tal nyilvántartásából.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye