Főoldal » Hírek » Hivatali visszaélés lett a plakátleszedésből - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Válasz­tá­si pla­kát­ja­i­nak eltá­vo­lí­tá­sa során tanú­sí­tott vissza­élé­se miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy pol­gár­mes­ter ellen.

A vád­irat sze­rint a ter­hel­tet 2019 októ­be­ré­ben válasz­tot­ták meg egy Veszp­rém megyei tele­pü­lés pol­gár­mes­te­ré­vé. Az elkö­ve­tő a meg­vá­lasz­tá­sa utáni első mun­ka­nap­ján uta­sí­tot­ta a város közterület-felügyelői, műsza­ki ügy­in­té­zői mun­ka­kör­ben alkal­ma­zott köz­tiszt­vi­se­lő­jét, hogy a város­ban elhe­lye­zett válasz­tá­si pla­kát­ja­it a hiva­ta­li ide­jé­ben távo­lít­sa el. Ehhez ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ta az önkor­mány­zat gép­ko­csi­ját, mely­nek hasz­ná­la­tá­ra a köz­tiszt­vi­se­lő kizá­ró­lag a mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sa érde­ké­ben lett volna jogosult.

A válasz­tá­si pla­ká­tok eltá­vo­lí­tá­sa annak a köte­les­sé­ge, aki azt elhe­lyez­te, vagy aki­nek az érde­ké­ben azt kihe­lyez­ték, mely­hez a pol­gár­mes­ter nem vehet­te volna igény­be az önkor­mány­zat alkal­ma­zott­ját és hiva­ta­li gép­jár­mű­vét, s így hiva­ta­los sze­mély­ként, előny szer­zé­se érde­ké­ben vissza­élt a hiva­ta­li helyzetével.

Az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.