Főoldal » Hírek » Hivatalos eljárást színlelve hitelesítették a taxiórákat - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a hiva­ta­li ügy­in­té­zők­kel és vál­lal­ko­zók­kal szem­ben, akik a rend­szer kiját­szá­sá­val saját hasz­nuk­ra végez­ték a taxi­órák hitelesítését.

A vád sze­rint két vád­lott olyan vál­lal­ko­zást működ­tet Deb­re­cen­ben, ahol töb­bek között vitel­díj­mé­rő esz­kö­zök besze­re­lé­sét, szer­vi­ze­lé­sét és hite­le­sí­té­sét végzik.

A sza­bá­lyo­zás értel­mé­ben sze­mély­szál­lí­tá­si tevé­keny­ség csak ellen­őr­zött mérő­esz­köz­zel végez­he­tő, ezért a taxi­órá­kat rend­sze­re­sen hite­le­sít­tet­ni kell. A mérők hiva­ta­los hite­le­sí­té­se úgy tör­té­nik, hogy a taxi­sok jel­zik igé­nyü­ket a vál­lal­ko­zók felé, akik a kor­mány­hi­va­tal­nál beje­len­tik a meg­ren­de­lést, ahol azo­kat iktat­ják, ügy­szám­mal lát­ják el, majd a mérés­ügyi ügy­in­té­zők­höz kerül­nek. Ezen ügy­in­té­zők a hite­le­sí­tést szám­la alap­ján, az igaz­ga­tá­si díj meg­fi­ze­té­sét köve­tő­en végez­he­tik el.

Az öt vád­lott a hiva­ta­los ügy­in­té­zést meg­ke­rül­ve úgy vég­zett hite­le­sí­tést, hogy a két vál­lal­ko­zó a hozzá beér­ke­zett meg­ren­de­lé­sek kap­csán nem nyúj­tott be kérel­met a kor­mány­hi­va­tal­ba, hanem köz­vet­le­nül a három ügy­in­té­ző­vel egyez­te­tett időpontot.

Ezt köve­tő­en a 3 kor­mány­hi­va­ta­li tiszt­vi­se­lő vád­lott tény­le­ge­sen elvé­gez­te a mérő­órák hite­le­sí­té­sé­hez szük­sé­ges vizs­gá­la­to­kat, ami­ről hite­le­sí­té­si bizo­nyít­vá­nyo­kat állí­tot­tak ki. Ezek az okmá­nyok azon­ban hami­sak vol­tak, mert nem sza­bá­lyo­san meg­in­dult ható­sá­gi eljá­rás kere­té­ben, hanem a hiva­ta­li ikta­tó­rend­szer kike­rü­lé­sé­vel készültek.

Az ügy­in­té­zők és a vál­lal­ko­zók meg­té­vesz­tet­ték az óráik hite­le­sí­té­sét meg­ren­de­lő taxi­so­kat, szá­muk­ra hamis hite­le­sí­té­si bizo­nyít­ványt adtak ki úgy, hogy való­di ható­sá­gi eljá­rás lát­sza­tát keltették.

Ezzel a mód­szer­rel a hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő ügy­in­té­zők és a mérést végző vál­lal­ko­zók 2016-ban és 2017-ben közel 250 meg­ren­de­lő sér­tet­tet tévesz­tet­tek meg, akik vizs­gá­la­ton­ként 16.000 és 21.000 forint közöt­ti díjat fizet­tek meg kész­pénz­ben a hite­le­sí­tést végző vállalkozóknak.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az ügy­in­té­ző vád­lot­tak­kal szem­ben hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te, továb­bá vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, a vád­irat továb­bá mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­dal egye­ző­en beis­me­rik tet­tü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogukról.