Főoldal » Archív » Hivatalos személy elleni erőszak a csepeli bíróságon – az ítélethirdetés közben a bútorokra és az alügyésznőre támadt a vádlott

Pén­te­ken a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zé­sét, aki 2016. júli­us 6-án 8 éves kis­fiú sérel­mé­re elkö­ve­tett testi sér­tés miatt állt vád­lott­ként a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság elé. A vád­lott az íté­let­hir­de­tés köz­ben a vád­lot­tak kihall­ga­tá­sá­ra szol­gá­ló pul­pi­tus­sal törni-zúzni kez­dett, beszo­rít­va az ügyé­szi pul­pi­tus mögé a tár­gya­ló alügyész­nőt is. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye