Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hivatásos gondnokok és kormánytisztviselők a vádlottak között az időskorú gondnokoltak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt indult eljárásban - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség kor­rup­ci­ós és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 13 sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Egy kor­mány­hi­va­tal veze­tő­jé­nek fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben – amely­nek sike­res fel­de­rí­té­sé­ben a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat is köz­re­mű­kö­dött – az ügyész­ség (más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett) hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a hiva­ta­los sze­mé­lyek, a kor­mány­hi­va­tal egyik osz­tály­ve­ze­tő­je, vala­mint egy gyám­ügyi szak­ügy­in­té­ző kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki a hiva­tal­lal szer­ző­dé­ses jog­vi­szony­ban álló hiva­tá­sos gond­no­kok­kal. A hiva­tá­sos gond­no­kok pedig továb­bi kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tot épí­tet­tek ki két idő­sott­hon veze­tő­jé­vel, vala­mint olyan sze­mé­lyek­kel, akik a gond­no­kol­tak ingat­lan vagyo­nát élet­já­ra­dé­ki szer­ző­dé­sek vagy adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­vel sze­rez­ték meg. Ezen bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során 28.500.000 forint jog­ta­lan előny került a hiva­ta­los és a köz­fel­ada­tot ellá­tó személyekhez.

Az idő­sott­ho­nok veze­tői a gond­no­kol­tak elhe­lye­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban meg­ál­la­pí­tott egy­sze­ri belé­pé­si díj­ból az ügy­ben eljá­ró hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek ese­ten­ként több mil­lió forint jogo­su­lat­lan előnyt jut­tat­tak vissza annak érde­ké­ben, hogy enge­dé­lyez­zék a gond­no­kol­tak náluk tör­té­nő elhe­lye­zé­sét, amellyel jelen­tős bevé­tel­hez jutottak.

A kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nyek másod­la­go­san pedig arra irá­nyul­tak, hogy a hiva­tá­sos gond­no­kok, a gond­no­kolt sze­mé­lyek kép­vi­se­le­té­ben adás­vé­te­li vagy élet­já­ra­dé­ki szer­ző­dé­se­ket kötöt­tek a gond­no­kok isme­ret­sé­gi köré­ből szár­ma­zó sze­mé­lyek­kel. E jog­ügy­le­tek meg­kö­té­sé­nek gyám­hi­va­ta­li jóvá­ha­gyá­sa­i­ért cse­ré­be, az ingat­lant meg­szer­ző sze­mé­lyek, szin­tén több mil­lió forint jog­ta­lan előnyt jut­tat­tak el a hiva­ta­los sze­mé­lyek és az ügy­ben érin­tett hiva­tá­sos gond­no­kok részé­re. Az így kötött szer­ző­dé­sek­kel piaci ár alatt sze­rez­ték meg a gond­no­kol­tak ingatlanjait.

A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ken felül a vád­lot­tak a sik­kasz­tás bűn­cse­lek­mé­nyét is elkö­vet­ték, ami­kor a hiva­tá­sos gond­no­kok a gond­no­kol­tak rájuk bízott ingó vagyo­nát össze­sen 13.782.326 forint érték­ben jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ták, amely­hez a hiva­ta­los sze­mé­lyek azzal nyúj­tot­tak segít­sé­get, hogy hatá­ro­zat­tal hagy­ták jóvá a gond­no­kol­tak vagyo­ná­val tör­té­nő – azt jog­el­le­ne­sen és indo­ko­lat­la­nul csök­ken­tő –  rendelkezéseket.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-es-vagyon-elleni-buncselekmenyek-idoskoru-gondnokoltak-serelmere/.