Főoldal » Hírek » Holland embercsempész bűnszervezet tagja ellen emeltek vádat - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hol­land állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la bérelt sze­mély­au­tó­ba a déli határ köze­lé­ben két nap alatt össze­sen 10 fő ille­gá­lis mig­ráns sze­mélyt  vett fel azért, hogy őket az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­sa. Cse­lek­mé­nyét egy nem­zet­kö­zi­leg szer­ve­zett, több ország­ban műkö­dő, Hol­lan­di­á­ból irá­nyí­tott bűnö­zői cso­port tag­ja­ként, a meg­bí­zó­já­tól kapott uta­sí­tá­sok sze­rint való­sí­tot­ta meg.

A vád­irat sze­rint a hol­land állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2021 máju­sá­ban csat­la­ko­zott a hosszabb időre szer­ve­zett, hie­rar­chi­ku­san fel­épü­lő és kons­pi­ra­tí­van műkö­dő cso­port­hoz, amely a Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san belé­pő mig­ráns sze­mé­lyek Nyugat-Európa irá­nyá­ba tör­té­nő szál­lí­tá­sát szer­vez­te és haj­tot­ta végre. A szer­ve­zők, irá­nyí­tók és a vég­re­haj­tók egy­más­sal mobil­te­le­fo­non, inter­ne­tes app­li­ká­ci­ó­kon keresz­tül kom­mu­ni­kál­tak a sze­mély­azo­nos­sá­guk lep­le­zé­se és a fel­de­rí­tés meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben. A szál­lí­tá­sok során a szer­ve­zők a vég­re­haj­tó­kat sza­ka­szon­ként kül­dött GPS-koordinátákkal irá­nyí­tot­ták. A vég­re­haj­tók­nak a sike­res szál­lí­tás bizo­nyí­tá­sá­hoz és a csem­pé­szé­sért járó összeg kifi­ze­tés­hez ún. referencia-videókat kel­lett készíteniük.

Az ember­csem­pész vád­lott a tár­sa­i­val együtt rövid­del a cso­port­ba belé­pé­sét köve­tő­en Hol­lan­di­á­ból Buda­pest­re uta­zott, ahol a meg­bí­zó­juk uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en gép­jár­mű­vet bérelt. Ezután 2021. május 20-án egyik tár­sá­val a magyar-szerb határ­hoz men­tek, hogy a hatá­ron meg nem enge­dett módon átju­tó kül­föl­di­e­ket fel­ve­gyék és tovább szál­lít­sák úti cél­juk, Auszt­ria felé. Ekkor 4 sze­mélyt vet­tek fel és őket sike­re­sen le is szál­lí­tot­ták az oszt­rák határ­hoz. A vád­lott más­nap a dél­utá­ni órák­ban – ekkor is a meg­bí­zó­já­tól kapott uta­sí­tá­so­kat követ­ve – ismét a déli határ­hoz uta­zott. Vas­kút és Bát­mo­nos­tor között az előre meg­adott helyen 6 szír mig­ránst vett fel és elin­dult velük Auszt­ria irá­nyá­ba. Fél óra múlva azon­ban a rend­őrök a gép­jár­mű­vet Bát­mo­nos­to­ron ellen­őr­zés alá von­ták és az ember­csem­pészt elfogták.

Az ügyész­ség a fér­fit több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint kiuta­sí­tá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.