Főoldal » Archív » Holland kábítószer kereskedő ellen emelt vádat az ügyészség - Fotókkal

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyész­ség egy 31 éves hol­land állam­pol­gár­ral szem­ben, aki egy bala­to­ni zenei fesz­ti­vá­lon árult külön­fé­le kábítószereket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2019 augusz­tu­sá­ban egy fesz­ti­vá­lon vett részt, azon­ban nem csak szó­ra­koz­ni ment, hanem kábítószer-hatóanyagú sze­re­ket érté­ke­sí­tett, miköz­ben fogyasz­tott is az áruból.

A vád­lot­tal szem­ben a fesz­ti­vál vége előtt pár nap­pal a haj­na­li órák­ban intéz­ked­tek a rend­őrök, mely­nek során tőle ömlesz­tett és kipor­ci­ó­zott poro­kat, tab­let­tá­kat, bélye­ge­ket – ame­lyek kábí­tó­szert, így kan­na­biszt, amfe­ta­mint, keta­mint, LSD-t és MDMA-t  tar­tal­maz­tak -, vala­mint az érté­ke­sí­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket – mér­leg, üres simí­tó­zá­ras tasa­kok -  fog­lal­tak le. Eze­ken kívül a kábí­tó­szer eladá­sá­ból szár­ma­zó több, mint más­fél mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő kész­pénzt - forin­tot és eurót - fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő keres­ke­dő­re fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint kiuta­sí­tást indítványozott.