Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Holland vádlott vert át német sértetteket magyar ingatlanokkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt emelt vádat azzal a 31 éves hol­land fér­fi­val és 23 éves magyar élet­tár­sá­val szem­ben, akik több mil­lió forin­tot csal­tak ki német sér­tet­tek­től magyar­or­szá­gi ingat­la­nok meg­vé­te­lé­nek ígé­re­té­vel.

A hol­land férfi 2017 évtől kez­dő­dő­en vég­re­haj­tás alatt álló magyar ingat­la­no­kat kínált meg­vé­tel­re egy német inter­ne­tes por­tá­lon. A vád­lott hir­de­té­sé­re két német sér­tett jelent­ke­zett, akik egy Len­gyel­tó­ti­ban talál­ha­tó ingat­lant sze­ret­tek volna meg­ven­ni, ezért a kial­ku­dott közel 3 mil­lió forin­tos vétel­árat átutal­ták a férfi magyar élet­tár­sá­nak bank­szám­lá­já­ra. A nő ekkor ugyan for­má­li­san regiszt­rált az árve­ré­sen, de az ingat­lan­ra nem lici­tál­tak, annak meg­szer­zé­se érde­ké­ben egyik vád­lott sem tett sem­mit, és ez nem is állt szán­dé­kuk­ban.

A hol­land férfi ezután egy Somogy­szent­pá­lon és Bala­ton­má­ria­für­dőn talál­ha­tó ingat­lant aján­lott meg­vé­tel­re a sér­tet­tek­nek, akik emi­att továb­bi 2 mil­lió forin­tot utal­tak át a vád­lott­nak. A vád­lott azon­ban a pénzt saját meg­él­he­té­sük­re for­dí­tot­ta, így a sér­tet­tek­nek össze­sen 5 mil­lió forint kárt oko­zott.

A vád­lott ezt köve­tő­en egy másik német fér­fit is téve­dés­be ejtett, aki­nek rész­let­vé­tel­re aján­lott fel egy somogy­dö­röcs­kei ingat­lant. A sér­tett ki is fize­tett közel 2 mil­lió forin­tot, azon­ban a vád­lott külön­bö­ző indo­kok­ra hivat­koz­va azt állí­tot­ta, hogy az adás­vé­tel meg­hi­ú­sult. A férfi ezután egy olyan gamá­si ingat­lan meg­vá­sár­lá­sá­ra vett át 650.000 forin­tot, amit a tulaj­do­no­sok nem is akar­tak érté­ke­sí­te­ni, majd egy kop­pány­szán­tói lakó­ház­ra is kifi­zet­te­tett majd 1 mil­lió forin­tot sér­tet­tel, aki­nek ilyen módon 3,5 mil­lió forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a hol­land fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg élet­tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.