Főoldal » Hírek » Hollandia lett volna az embercsempész úti célja - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő autó­val 5 szír mig­ránst vett fel Baja mel­lett azért, hogy 1.500 euró­ért őket Hol­lan­di­á­ba szál­lít­sa őket, de elin­du­lá­suk után tet­ten érték.

A vád­irat sze­rint a tata­bá­nyai férfi 2021 augusz­tu­sá­ban isme­ret­len tár­sá­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért a szerb-magyar határt meg nem enge­dett módon átlé­pő kül­föl­di­e­ket fog­nak Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni. Az isme­ret­len társ vál­lal­ta, hogy a fuva­ro­kat meg­szer­ve­zi és azok­hoz gép­ko­csit biz­to­sít. A vád­lott egy tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül kapta meg a mig­rán­sok aktu­á­lis fel­ve­vő­he­lyé­nek GPS koor­di­ná­tá­it, vala­mint az úti célt. A sike­res szál­lí­tás doku­men­tá­lá­sát köve­tő­en a férfi isme­ret­len társ­tól kapta meg a pénzt.

Az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 29-én meg­je­lent a társa által meg­adott Baja kör­nyé­ki hely­szí­nen és öt szír mig­ránst vett fel a bérelt autó­ba. Az úti cél Hol­lan­dia lett volna. Nem jutot­tak messzi­re, mivel a rend­őr­jár­őrök még az M9-es autó­úton meg­ál­lí­tot­ták és iga­zol­tat­ták az ember­csem­pészt. A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy három nap­pal koráb­ban ugyan­ez­zel a jár­mű­vel a férfi Duna­fal­vá­ról Kőszeg tér­sé­gé­be sike­re­sen eljut­ta­tott négy mig­ránst. A szál­lí­tá­sért akkor a kial­ku­dott 1.500 euró helyett csak 500 eurót kapott azzal, hogy a továb­bi sike­res szál­lí­tá­so­kért fogja meg­kap­ni a tel­jes fizet­sé­get. Erre azon­ban a tet­ten­érés miatt már nem került sor.

Az ügyész­ség a fér­fit bűn­szö­vet­ség­ben, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a lefog­lalt mobil­te­le­fo­nok és kész­pénz elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Az ember­csem­pész letar­tóz­ta­tás­ban várja, hogy bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság dönt­sön.

A fotók a tet­ten­érés­kor a hely­szí­nen készül­tek.