Főoldal » Archív » Hollandiából szerezték be a kábítószert a vád alá helyezett dílerek

A Heves Megyei Főügyész­ség az elmúlt hetek­ben két vád­ira­tá­ban is, össze­sen tíz elkö­ve­tő­vel szem­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel össze­füg­gő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. A vád­lot­tak közül öten elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják az ítéletet.

A vád­ira­tok egyi­ké­ben fog­lal­tak sze­rint három férfi még tavaly álla­po­dott meg abban, hogy egyi­kük - az ügy II. rendű vád­lott­ja - sze­mé­lyes kap­cso­la­tai révén nagy mennyi­sé­gű amfe­ta­min tar­tal­mú dro­got sze­rez be Hol­lan­di­á­ban, amit utóbb Magyar­or­szá­gon érté­ke­sí­te­nek majd. Az álta­luk lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet kere­té­ben össze­han­gol­tan működ­tek együtt a kábí­tó­szer meg­szer­zé­se, majd érté­ke­sí­té­se során, és fel is osz­tot­ták a sze­re­pe­ket egy­más között, így meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a kül­föl­di dro­got az I. rendű vád­lott szál­lít­ja Magyar­or­szág­ra, majd itt azt a III. rendű vád­lott értékesíti.

Ennek meg­fe­le­lő­en a szál­lí­tá­sért fele­lős vád­lott 2016. októ­be­ré­ben 5 kg, rész­ben por alakú kábí­tó­szert és 1 kg exta­sy tab­let­tát, hozott be ille­gá­li­san az ország­ba. A jelen­tős mennyi­sé­gű anya­got az előre meg­be­szélt módon eljut­tat­ta az Eger­ben lakó III. rendű vád­lott­nak, aki azt a lakó­he­lyén, egy csa­lá­di ház­ban kiada­gol­ta és folya­ma­to­san érté­ke­sí­tet­te. A vevők egyi­ke az ügy IV. rendű vád­lott­ja volt. A II. rendű vád­lott kihasz­nál­va a for­gal­ma­zás­ban ját­szott köz­ve­tí­tő sze­re­pét a szál­lít­mány­ból több mint 3000 db MDMA ható­anyag tar­tal­mú tab­let­tát, vala­mint egy kevés amfe­ta­min tar­tal­mú rózsa­szí­nű anyag­ma­rad­ványt meg­tar­tott magá­nak. A bűn­szer­ve­zet végül azon a 6 kg-nyi dro­gon bukott meg, melyet az I. rendű vád­lott 2017. janu­ár 6-án csem­pé­szett be az országba.

A másik ügy­ben a vád­lot­tak tevé­keny­sé­ge kevés­bé volt szer­ve­zett, ugyan­ak­kor annak köre Kelet-Magyarország jó részé­re kiter­jedt. A vád­lot­tak által for­gal­ma­zott anyag egy részét egy 53 éves férfi szlo­vák rend­szá­mú kami­on­já­ba rejt­ve hozta be tavaly nyá­ron Hol­lan­di­á­ból Magyar­or­szág­ra. Ekkor több mint fél kiló mari­hu­á­na, és 7.150 db kábí­tó hatá­sú tab­let­ta lapult a jár­mű­sze­rel­vény hátul­já­ban. A sofőr azon­ban már ezt meg­elő­ző­en is érté­ke­sí­tett kan­na­bi­no­id tar­tal­mú kábí­tó­sze­re­ket Buda­pes­ten, töb­bek között ezen ügy kis­to­ka­ji ille­tő­sé­gű III. rendű vád­lott­já­nak, össze­sen 3.600.000 Ft érték­ben. Ebben a saját fia, a II. rendű vád­lott volt a segít­sé­gé­re, aki egyéb­ként maga is ter­mesz­tett mari­hu­á­nát duna­ha­rasz­ti házá­ban. Az ügy továb­bi három vád­lott­ja - rész­ben vevő­ként, rész­ben eladó­ként - Mis­kol­con kap­cso­ló­dott be a kábí­tó­szer kereskedelmébe.

A Heves Megyei Főügyész­ség - egy kivé­te­lé­vel – vala­mennyi vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság az egyes ügyek­ben köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a bűn­ügyi költ­ség – a két ügy­ben kelet­ke­zett össze­sen több mint 5 mil­lió Ft - megfizetésére.