Főoldal » Archív » Holokauszt tagadással vádol az ügyészség egy férfit – az ügyben elsőfokú marasztaló ítélet született

Az ügy vád­lott­ja egy pár évvel ezelőt­ti nyil­vá­nos demonst­rá­ci­ón tar­tott beszé­dé­ben a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűne­it nyil­vá­no­san tagad­ta; az ügyész­ség által benyúj­tott vád­irat alap­ján az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit a vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki. 

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2013 júni­u­sá­ban benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint a vád­lott férfi 2012. júni­us 17-én a XIV. kerü­let, 56-osok terén a „Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó becsü­le­té­ért” cím­mel meg­hir­de­tett nyil­vá­nos demonst­rá­ci­ón nyi­tó­be­szé­det mon­dott. A vád­lott a beszé­de során az össze­füg­gő szö­veg­kör­nye­zet­ből kira­gad­va, külön­bö­ző idé­ze­te­ket olva­sott fel egy ismert műből, mely kira­ga­dott idé­ze­tek­kel azt pró­bál­ta iga­zol­ni, hogy nem volt holo­kauszt. Ezt köve­tő­en a kb. 50-70 fős hall­ga­tó­ság előtt emelt han­gon több­ször ki is jelen­tet­te, hogy nem volt holokauszt.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fenti tény­ál­lás alap­ján a fér­fit a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűnei nyil­vá­nos taga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolta.

A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 2017. októ­ber 12-én tar­tott tár­gya­lá­son íté­le­tet hozott, amely­ben a vád­lot­tat a vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűnei nyil­vá­nos taga­dá­sá­nak bűn­tet­té­ben, és ezért őt 300 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős. A tár­gya­lá­son eljá­ró ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa végett, a vád­lott és védő­je pedig fel­men­té­sé­ért, illet­ve másod­la­go­san eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezését.