Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Holtnak nyilvánított nő igényelt útlevelet a hágai magyar konzulátuson

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága kérel­met nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz annak a nőnek az ügyé­ben, aki­ről holt­nak nyil­vá­ní­tá­sa után 10 évvel derült ki, hogy még­is­csak élet­ben van.

Édes­any­ja kérte a jelen­leg 39 éves nő holt­nak nyil­vá­ní­tá­sát a Kapos­vá­ri Váro­si Bíró­sá­gon, aki miu­tán gyer­me­ke­it a 90-es évek végén cse­cse­mő­ott­hon­ba hagy­ta, isme­ret­len hely­re - fel­te­he­tő­en kül­föld­re – távo­zott, azóta pedig nem adott magá­ról élet­je­let. A bíró­ság az édes­anya kérel­mét meg­ala­po­zott­nak talál­ta, ezért lányát 2008 végén holt­nak nyilvánította.

A holt­nak nyil­vá­ní­tott nő 10 év eltel­té­vel, 2018 októ­be­ré­ben meg­je­lent Magyar­or­szág Hágai Kon­zu­lá­tu­sán azért, hogy új útle­ve­let csi­nál­tas­son, azon­ban a nyil­ván­tar­tá­sok ellen­őr­zé­se során kide­rült, hogy halott­ként van nyil­ván­tart­va. Ami­kor a tör­tén­tek­ről kér­dez­ték, úgy nyi­lat­ko­zott, hogy 1998-ban távo­zott kül­föld­re, azóta azon­ban Magyar­or­szá­gon nem járt, csa­lád­já­val nincs kapcsolata.

Magyar­or­szág Hágai Nagy­kö­vet­sé­gé­nek kon­zul­ja ezt köve­tő­en keres­te meg a Somogy Megyei Főügyész­sé­get, hogy kez­de­mé­nyez­zen nem­pe­res eljá­rást a holt­nak nyil­vá­ní­tást meg­ál­la­pí­tó bíró­sá­gi vég­zés hatály­ta­lan­sá­gá­nak meg­ál­la­pí­tá­sa érdekében.

A nő jogi hely­ze­te a Somogy Megyei Főügyész­ség ered­mé­nyes per­lé­se ese­tén ren­de­ződ­het, és kap­hat ismé­tel­ten útle­ve­let, amire jó esély van, mivel a holt­tá nyil­vá­ní­tott sze­mély koráb­bi okmá­nya­i­ban sze­rep­lő fény­ké­pek, vala­mint a kon­zu­li jel­zés­hez mel­lé­kelt fény­kép alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a kon­zu­lá­tu­son meg­je­lent nő azo­nos a holt­nak nyil­vá­ní­tott személlyel.