Főoldal » Hírek » Homokhátsági termelőket csapott be – vádat emelt az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, akik zöld­ség­fel­vá­sár­lás ürü­gyén oko­zott kárt három ter­me­lő­nek 2019. év végén. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott előbb tele­fo­non vette fel a kap­cso­la­tot a zöld­ség­ter­me­lés­sel fog­lal­ko­zó gaz­dák­kal, majd a meg­be­szé­lést köve­tő­en a vád­lott meg­je­lent a sér­tet­tek telep­he­lye­in, ahol a zöld­ség­ből egy láda min­tát véte­le­zett. Ezt köve­tő­en szer­ző­dést kötött a sér­tet­tek­kel a vád­lott arra, hogy a gaz­dák által meg­ter­melt, de még a föld­ben lévő zöld­sé­get meg­vá­sá­rol­ja. A szer­ző­dé­sek meg­írá­sa­kor a sér­tet­tek bizal­má­nak erő­sí­té­se érde­ké­ben a vád­lott a végső vétel­ár mint­egy har­ma­dá­nak meg­fe­le­lő elő­le­get adott át. Ezt köve­tő­en a vád­lott a 2019. év végén fel­sze­dett zöld­sé­ge­ket fize­té­si határ­idő vál­la­lá­sa mel­lett átvet­te, de már ekkor sem állt szán­dé­ká­ban a végső vétel­ár megfizetése.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a három sér­tett­nek mind­össze­sen 8 mil­lió forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.