Főoldal » Archív » Hónapokon át a bank pénzéből élt a vádlott

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a negy­ven­négy éves Heves megyei autóbusz-vezetővel szem­ben, aki hosszabb időn keresz­tül úgy hasz­nál­ta a bank­kár­tyá­ját, hogy köz­ben látta, hogy a szám­lá­já­ról egy­ál­ta­lán nem fogy a pénze.

A vád­lott egy pénz­in­té­zet egyik Eger kör­nyé­ki fiók­já­ban évek­kel ezelőtt lakos­sá­gi bank­szám­la­szer­ző­dést kötött, mely­hez bank­kár­tyát is igé­nyelt, amit soká­ig prob­lé­ma­men­te­sen hasz­nált vásár­lás­ra és kész­pénz­fel­vé­tel­re egy­aránt. A havi fize­té­se rend­sze­re­sen a kár­tyá­hoz tar­to­zó folyó­szám­lá­já­ra érke­zett, mely­nek egyen­le­gét figye­lem­mel tudta kísérni.

A vád sze­rint 2017 már­ci­u­sá­ban a férfi új bank­kár­tyát kapott, ami­nek cse­ré­jét sze­mé­lye­sen intéz­te a bank­ban. Az ezzel kap­cso­la­tos eljá­rás során azon­ban az ügy­in­té­ző hibát vétett, ugyan­is az új kár­tyát az elekt­ro­ni­kus rend­szer­ben vélet­le­nül nem az ügy­fél folyó­szám­lá­já­hoz, hanem egy devi­za­át­uta­lá­sok­nál hasz­nált tech­ni­kai szám­lá­hoz kap­csol­ta. Emi­att a bank­kár­tyá­val vég­re­haj­tott tranz­ak­ci­ók­kal a rend­szer nem ter­hel­te meg a vád­lott folyó­szám­lá­ját, hanem azo­kat az üres tech­ni­kai szám­lán tar­tot­ta nyilván.

A vád­lott későb­bi gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során úgy nyi­lat­ko­zott, mesé­be illő­nek tűnt szá­má­ra, hogy miköz­ben folya­ma­to­san fize­tett a kár­tyá­val, még­sem csök­kent az egyen­le­ge. Az álta­la tapasz­tal­tak­ról azon­ban nem tájé­koz­tat­ta a bank­ját, viszont egyre sűrűb­ben hasz­nál­ta a cso­dá­la­tos kár­tyát, ami­vel fél év alatt 446 tranz­ak­ci­ót bonyo­lí­tott le, melyek során össze­sen 7.679.988 forint­tal rövi­dí­tet­te meg a pénz­in­té­ze­tet. Az álta­la oko­zott kárt a ter­helt a mai napig nem térí­tet­te meg, annak elle­né­re, hogy erre őt már jog­erős pol­gá­ri bíró­sá­gi íté­let kötelezi.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.