Főoldal » Archív » Hónapokon keresztül kereskedtek a kábítószerrel a férfiak

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség for­gal­ma­zás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat három elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő díler­rel szemben.

A komá­ro­mi férfi a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből 2015. decem­ber 15. nap­ján sza­ba­dult, ezt köve­tő­en azon­ban alkal­mi mun­kák­ból meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­del­me nem lett. A férfi emi­att elha­tá­roz­ta, hogy kábí­tó­szert árul, melyet Szlo­vá­ki­á­ban szer­zett be. A férfi 2016. szep­tem­ber és 2017. ápri­lis között a metam­fe­ta­mint, amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó „pikó” elne­ve­zé­sű kábí­tó­szert két tár­sá­nak, az almás­fü­zí­tői, és a tár­ká­nyi fér­fi­nak, illet­ve más fogyasz­tók­nak is árul­ta Komá­rom­ban 1.500 Ft/egység áron.

Az almás­fü­zí­tői, és a tár­ká­nyi fér­fi­ak ezt köve­tő­en a komá­ro­mi tár­suk­tól meg­vett kábí­tó­szert a saját vevő­kö­rük­nek árul­ták 2000 Ft/egység áron.

A kábí­tó­szer keres­ke­de­lem révén a komá­ro­mi férfi 58.500 forint­tal, tár­sai 36.000 forint­tal, illet­ve  102.000 forint­tal gazdagodtak.

A fér­fi­ak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az elkö­ve­tők­kel szem­ben a járá­si ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.