Főoldal » Hírek » Hordókban dohosodott több száz millió forint- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt négy vád­lot­tat ítélt bör­tön­bün­te­tés­re, amely­nek vég­re­haj­tá­sát egy idő­sebb vád­lott­nál pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A vád­lot­tak­kal szem­ben közel 300 mil­lió forint összeg­re, vala­mint ingat­la­nok­ra vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

Az első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint az egyik vád­lott bará­ti kap­cso­lat­ban volt azzal a sze­méllyel, aki még 2009-ben egy pénz­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó cég alkal­ma­zott­ja­ként több száz mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el mun­kál­ta­tó­já­tól és a bíró­sá­gok 2012-ben jog­erő­sen sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték. Még a bűn­tett elkö­ve­té­se előtt meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a kb. 500 mil­lió forint érté­kű pénz­összeg meg­őr­zé­se fejé­ben 150 mil­lió forint „díja­zás­ban” része­sül. A rej­tek­hely biz­to­sí­tá­sa, vala­mint később a bűnös ere­de­tű pénz lega­li­zá­lá­sa cél­já­ból továb­bi három vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­re volt szük­ség, amely­nek költ­sé­ge újabb 70 mil­lió forint volt. A pénzt műanyag hor­dók­ban és háti per­me­te­ző­ben egy sző­lős­kert­ben ásták el, ám isme­ret­len körül­mé­nyek között közel 130 mil­lió forint ned­ves­sé­get kapott és emi­att meg­ron­gá­ló­dott. A vád­lot­tak 2010 és 2016 év közöt­ti idő­szak­ban a hor­dók­ban tárolt pénzt külön­bö­ző mód­sze­rek­kel pró­bál­ták tisz­tá­ra mosni. Volt közöt­tük olyan, aki sport­ese­mé­nyek­re foga­dott, szlo­vá­ki­ai kaszi­nók­ban pró­bált sze­ren­csét, mások gép­ko­csit, ingat­la­no­kat vásá­rol­tak, illet­ve hite­le­i­ket tör­lesz­tet­ték. A dohos bank­je­gye­ket szá­rít­gat­ni is kel­lett, két vád­lott a sérült bank­je­gyek kicse­ré­lé­sét több ízben is siker­rel kez­de­mé­nyez­te, bank­fi­ó­kok­ban bevál­tat­ták, vagy kész­pénz befi­ze­tés­ként jóvá­í­rat­ták. A 2015. évben sza­ba­dult sik­kasz­tó az őrzés­re átadott több száz mil­lió forint­ból mind­össze 47 mil­lió forin­tot kapott vissza.

A nyo­mo­zás során közel 60 mil­lió forint összeg­ben sike­rült sérült álla­gú bank­je­gye­ket lefog­lal­ni, ame­lye­ket a bíró­ság elkobzott.

A vád­lot­tak a pénz bűnös ere­de­té­nek tuda­tá­ban össze­sen mint­egy 460 mil­lió forint jog­el­le­nes fel­hasz­ná­lá­sá­ban és hasz­no­sí­tá­sá­ban jár­tak el. Egyik vád­lott tény­be­li beis­me­rő val­lo­má­sa mel­lett bűnös­sé­gét is elis­mer­te. Tár­sai közül ket­ten azzal véde­kez­tek, hogy az álta­luk kezelt pénz szár­ma­zá­sá­ról nem volt tudo­má­suk. Az a vád­lott, aki a sző­lős­kert­jé­ben elás­va rej­te­get­te a jog­ta­lan ere­de­tű vagyont, szin­tén tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A vád­ha­tó­ság az egyik vád­lott ter­hé­re a vagyon­el­kob­zás súlyo­sí­tá­sa iránt, illet­ve az azt biz­to­sí­tó - ingat­la­no­kat ter­he­lő - zár alá vétel fel­ol­dá­sá­nak mel­lő­zé­se cél­já­ból jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az a vád­lott, aki a bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet vitt, a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés eny­hí­té­se, a pénz­bün­te­tés mel­lő­zé­se, vala­mint a vagyon­el­kob­zás meg­vál­toz­ta­tá­sa végett élt jog­or­vos­lat­tal. Tár­sai első­sor­ban fel­men­tés, másod­la­go­san pedig a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fellebbeztek.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közöt­ti tar­tam­ban kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sek továb­bi eny­hí­té­se a jelen­tős idő­mú­lás elle­né­re sem indo­kolt. A pénz­bün­te­tés és a vagyon­el­kob­zás intéz­ke­dés egy­aránt tör­vé­nyes, az ilyen jel­le­gű bűnö­zés ered­mé­nyes vissza­szo­rí­tá­sa érde­ké­ben a bűnö­sen szer­zett vagyo­ni haszon elvo­ná­sa elengedhetetlen.

A bün­te­tő­ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.