Főoldal » Hírek » Horgászboltba tört be a zsályakereskedő - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség kiadott sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és lopás miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben, aki a laká­sán több mint fél éven át ciga­ret­ta­pa­pír­ba csa­var­va „zsá­lyát” árult. Emel­lett barát­nő­jé­vel egy hor­gász­bolt­ba is betör­tek, ahol közel 1 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ták meg a bolt tulajdonosát.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi férfi 2020 augusz­tu­sá­tól 2021 ápri­li­sá­ban tör­tént őri­zet­be véte­lé­ig a laká­sán napi rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tett „zsá­lya” fan­tá­zia­ne­vű dizáj­ner dro­got. A növé­nyi őrle­ményt ciga­ret­tá­ba teker­te és rend­sze­res vevő­i­nek ciga­ret­tán­ként 1.000 forin­tért adta el. A kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrök a vád­lott laká­sá­ból kilé­pő vevők­től a meg­vá­sá­rolt „zsá­lyát” lefog­lal­ták és a keres­ke­dőt őri­zet­be vették.

A férfi a dizáj­ner drog keres­ke­dés mel­lett 2021. janu­ár 2-án, éjjel, a barát­nő­jé­vel hor­gá­szás­ból haza­fe­lé tart­va egy fém láb­ráccsal betör­te egy hor­gász­bolt kira­ka­tát, majd a törött ablak­üve­gen keresz­tül bejut­va hor­gász­bo­to­kat, orsó­kat és bot­tar­tó zsá­kot lopott el. Eköz­ben kéré­sé­re barát­nő­je a bolt kör­nyé­kén figyel­te, jön-e vala­ki. Miu­tán a lopott hol­mit haza­vit­ték, vissza­men­tek az üzlet­hez és ismét annyi botot mar­kol­tak fel, amennyit elbír­tak. A tol­vaj páros a bolt tulaj­do­no­sát össze­sen közel 1 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg. A nyo­mo­zók a hor­gász­fel­sze­re­lés egy részét a férfi laká­sán lefoglalták.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te mel­lett, női tár­sá­val együtt lopás bűn­tet­té­vel is vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.