Főoldal » Hírek » Horgászegyesület a jog hálójában - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága egy hor­gász­egye­sü­let sport­egye­sü­le­ti nyil­ván­tar­tá­sá­val szem­ben ered­mé­nye­sen lépett fel a bíró­ság előtt.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a hor­gá­sza­ti tevé­keny­ség­re lét­re­ho­zott egye­sü­le­tet sport­egye­sü­let elne­ve­zés­sel és elsőd­le­ges sport­te­vé­keny­sé­gi cél­lal vette nyil­ván­tar­tás­ba. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi hatás­kö­ré­ben a jog­sza­bály­sér­tő bejegy­ző vég­zés ellen kere­set­le­ve­let nyúj­tott be a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék­hez a dön­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa érde­ké­ben. 

A vonat­ko­zó tör­vény sze­rint hor­gász­szer­ve­zet­nek minő­sü­lő hor­gász­egye­sü­le­tet – tevé­keny­sé­gé­nek jel­le­ge miatt – a sport­tör­vény­ben sza­bá­lyo­zott sport­egye­sü­le­ti for­má­ban nem lehet jog­sze­rű­en beje­gyez­ni. A sport­egye­sü­let olyan egye­sü­let, amely­nek alap­te­vé­keny­sé­ge a sport­te­vé­keny­ség szer­ve­zé­se, a sport­te­vé­keny­ség fel­té­te­le­i­nek a meg­te­rem­té­se. A sport­egye­sü­let a magyar sport hagyo­má­nyos alap­egy­sé­ge, a ver­seny­sport, a tehet­sé­gon­do­zás, az utánpótlás-nevelés és a sza­bad­idő­sport műhe­lye. Kizá­ró­lag az e tör­vé­nyi foga­lom­nak meg­fe­le­lő egye­sü­let jegyez­he­tő be sport­egye­sü­let­ként. A kife­je­zet­ten hor­gá­sza­ti tevé­keny­sé­gi cél­lal ala­pí­tott hor­gász­egye­sü­let nem minő­sül a sport­tör­vény sze­rin­ti sport­egye­sü­let­nek.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék az ügyé­szi kere­se­ti kére­lem­nek helyt adott, és a nyil­ván­tar­tás­ba véte­li vég­zést – a sport­egye­sü­le­ti for­má­ra utaló nyil­ván­tar­tá­si ada­tok mel­lő­zé­sé­vel – meg­vál­toz­tat­ta.

 Ugyan­ilyen meg­ál­la­pí­tás­ra jutott a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján lefoly­ta­tott másod­fo­kú eljá­rá­sá­nak ered­mé­nye­ként, ami­kor hang­sú­lyoz­ta, hogy a vadá­sza­ti tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott vadá­sza­ti tevé­keny­sé­get végző vadász­tár­sa­ság elsőd­le­ges célja sze­rin­ti beso­ro­lá­sa sem lehet sport­te­vé­keny­ség, sok­kal inkább sza­bad­idős és hob­bi­te­vé­keny­ség (pl. ter­mé­szet­hez kötő­dő sza­bad­idős tevé­keny­ség, vadá­szat). Az egye­sü­let pedig sport­egye­sü­le­ti for­má­ban a köz­hi­te­les bíró­sá­gi nyil­ván­tar­tás­ba nem jegyez­he­tő be.