Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Horgásztónál ütköztek a szabálytalanul közlekedő sofőrök - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Mind­két autó sofőr­jé­vel szem­ben vádat emelt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség, akik a macon­kai hor­gász­tó­nál fron­tá­li­san ütköz­tek és súlyos sérü­lés­sel járó bal­ese­tet okoztak.

A vád sze­rint a fér­fi­ak 2021. május 20-án, kora dél­után, a Bátony­te­re­nyé­hez tar­to­zó tórend­szer kes­keny, ám for­gal­mas útján egy­más felé vezet­ték teher­gép­ko­csi­ja­i­kat. A 25 éves, veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott dobo­zos fel­épí­té­sű jár­mű­vé­nek zárt rak­tér­ben sza­bály­ta­lan módon szál­lí­tott továb­bi két utast. Ő és a 26 éves másik vád­lott is ren­del­ke­zett hely­is­me­ret­tel, rend­sze­re­sen köz­le­ked­tek erre.

A jár­mű­vek az ellen­té­tes irá­nyok­ból egy, a bokros-fás növény­zet miatt nehe­zen belát­ha­tó útka­nya­ru­lat­ba érkez­tek.  Az idő­sebb férfi nem jobb­ra tart­va haladt, míg a 25 éves vád­lott az útvi­szo­nyok­hoz képest eltúl­zott sebes­ség­gel érke­zett a szá­má­ra belát­ha­tat­lan kanyar­ba. Ugyan ami­kor ész­lel­ték egy­mást mind­ket­ten vész­fé­ke­zés­be kezd­tek, de a fron­tá­lis ütkö­zést már nem tud­ták elkerülni.

A bal­eset­ben a sza­bály­ta­la­nul a teher­tér­ben utazó két sér­tett súlyo­san meg­sé­rült, ami­kor tes­tük maga­te­he­tet­le­nül a rak­tér olda­lá­nak és az ott talál­ha­tó szer­szá­mok­nak ütkö­zött. A sza­bá­lyo­san utazó utas­nak könnyű sérü­lé­sei lettek.

A bal­eset oka egy­részt a 26 éves vád­lott részé­ről a jobb­ra tar­tás elmu­lasz­tá­sa, más­részt a szem­ből érke­ző 25 éves férfi eltúl­zott sebes­sé­ge volt.

Az ügyész­ség ezért a fér­fi­ak­kal szem­ben köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki velük szem­ben pénz­bün­te­tést és tilt­sa el őket a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze őket az eljá­rás során kelet­ke­zett 330.848 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.