Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Horogra akadt a csaló - rendőrségi videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség csa­lás miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy hor­gász nagy­ke­res­ke­dő­től 36 mil­lió forint érték­ben csalt ki hor­gá­sza­ti eszközöket. 

A vád sze­rint a férfi egy haj­lék­ta­lan sze­mély ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val ala­pí­tott egyé­ni vál­lal­ko­zás nevé­ben 2021. évben fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy német­or­szá­gi szék­he­lyű hor­gá­sza­ti cik­kek nagy­ke­res­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó cég hazai terü­le­ti kép­vi­se­lő­jé­vel. A vád­lott a kép­vi­se­lő­nek azt állí­tot­ta, hogy egy pécsi szék­he­lyű kis­ke­res­ke­del­mi part­ner­bol­tot, vala­mint websho­pot kíván nyit­ni, mely­hez hor­gá­sza­ti cik­ke­ket vásá­rol­na a nagykereskedőtől.

A meg­be­szé­lés alap­ján a haj­lék­ta­lan sze­mély nevé­vel üzle­ti part­ner­ként regiszt­rált a sér­tett rend­sze­ré­ben, majd 2021. novem­be­ré­ben össze­sen több, mint 36 mil­lió forint érték­ben ren­delt külön­bö­ző hor­gá­sza­ti ter­mé­ke­ket. A meg­ren­delt ter­mé­ke­ket a sér­tett cég 30 napos fize­té­si határ­idő­vel szál­lí­tot­ta le az elkö­ve­tő lakó­he­lyé­re. A férfi a kiszál­lí­tott ter­mé­ke­ket átvet­te majd azok egy részét tovább érté­ke­sí­tet­te, a vétel­árat azon­ban a sér­tett részé­re nem fizet­te meg.

A vád­lott több, mint 36 mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely­ből a lefog­la­lás­sal 27 mil­lió forint kár megtérült.

A férfi cse­lek­mé­nye a jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról a vide­ót a rend­őr­ség készítette.