Főoldal » Hírek » Hozzátartozóit bántalmazta - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egyik nap zsa­ro­lás­sal akart kábí­tó­szer­re pénzt sze­rez­ni apjá­tól, más­nap pedig élet­tár­sát bán­tal­maz­ta egy karóval.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő és a vele egy ingat­la­non élő apja kap­cso­la­ta rész­ben anya­gi prob­lé­mák, rész­ben az elkö­ve­tő drog­fo­gyasz­tá­sa miatt meg­rom­lott. 2022. május 25-re már odáig fajult a viszály, hogy a férfi fenye­ge­tődz­ve 30.000 forin­tot köve­telt az apjá­tól azért, hogy kábí­tó­szert vásá­rol­has­son magá­nak. Miu­tán a sér­tett közöl­te, hogy nincs pénze a férfi meg­ütöt­te, majd a föld­re eső sér­tett­be bele is rúgott. Ezután talp­ra rán­gat­ta és közöl­te, hogy agyon­üti, ha nem sze­rez neki pénzt.

Ezzel egy­ide­jű­leg az elkö­ve­tő rápa­ran­csolt a bán­tal­ma­zás­tól meg­ré­mült saját fiára is, hogy vigye el a sér­tet­tet pénzt kérni vala­hon­nan. A fiú, félt­ve nagy­ap­ját a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól elvit­te őt az elkö­ve­tő fel­szó­lí­tá­sa sze­rint autó­val az ingat­lan­ról. Útköz­ben talál­koz­tak a sér­tett másik gyer­me­ké­vel, aki - miu­tán meg­hal­lot­ta a tör­tén­te­ket - egy másik tele­pü­lé­sen élő roko­ná­hoz mene­kí­tet­te őt.

A fenti ese­mé­nye­ket köve­tő napon, 2022. május 26. nap­ján, gal­ga­hé­ví­zi ott­ho­nuk­ban bán­tal­maz­ta élet­tár­sát fél­té­keny­ség­ből. A férfi elő­ször csak vesze­ked­ni kez­dett a nővel majd egy más­fél méte­res karó­val test­szer­te ütle­gel­te. A verést csak azt köve­tő­en hagy­ta abba, miu­tán a sér­tett láb­szá­ra és ujja vérez­ni kez­dett. Az ütle­ge­lés során az elkö­ve­tő több beren­de­zé­si tár­gyat is össze­tört a lakás­ban. A sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.