Főoldal » Archív » Hulladékok gyűjtésével veszélyeztette a környezetet

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se miatt vádat emelt azzal az egyé­ni vál­lal­ko­zó fér­fi­val szem­ben, aki a doro­gi telep­he­lyén enge­dély nél­kül tárolt veszé­lyes hul­la­dé­ko­kat, ezál­tal veszé­lyez­tet­te a kör­nye­ze­tet. A vál­lal­ko­zó 2011 tava­szán enge­dély nél­kül  hasz­ná­lat­ból kivont gép­jár­mű­ve­ket, veszé­lyes anya­gok­kal szennye­zett gép­jár­mű alkat­ré­sze­ket, akku­mu­lá­to­ro­kat tárolt. Ennek követ­kez­té­ben mint­egy 40 négy­zet­mé­te­res terü­let­re kifolyt az olaj, ezért a talajt ki kel­lett cserélni.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - hulladék-04-18