Főoldal » Hírek » Hurokkal ejtette el az őzet az orvvadász - FOTÓKKAL

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat és lopás miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 66 éves fér­fit, akit til­tott vadá­sza­ti esz­köz­zel ejtett el egy őzba­kot Mar­ca­li környékén.

Az orv­va­dá­szat miatt már koráb­ban is elítélt vád­lott 2020 augusz­tu­sá­ban ott­ho­ná­ban fém bov­den­ből kb. 1,5 méter hosszú­sá­gú hur­kot készí­tett, majd azt a helyi vadász­tár­sa­ság egyik álta­la jól ismert, vadak által gyak­ran láto­ga­tott terü­le­tén egy fára rög­zí­tet­te. A hurok a vadá­szat­ról szóló tör­vény alap­ján til­tott vadá­sza­ti esz­köz­nek minősül.

A férfi három nap múlva vissza­ment ellen­őriz­ni a hur­kot, amely­ben ekkor egy 600.000 Ft vad­gaz­dál­ko­dá­si érté­kű, nya­ká­nál a hurok­ba szo­rult, és ful­la­dás követ­ke­zé­ben elpusz­tult őzba­kot talált. A vád­lott ezután haza­szál­lí­tot­ta az álla­tot, fel­dol­goz­ta, majd húsát a hűtő­lá­dá­ba rakta, de annak egy részé­ből a csa­lád­ja is fogyasztott.

A mar­ca­li rend­őrök azon­ban tudo­mást sze­rez­tek az eset­ről, és kuta­tást tar­tot­tak a vád­lott lakó­há­zá­ban, ahol meg­ta­lál­ták a húst, és az állat elej­té­sé­hez hasz­nált hur­kot is.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a 2020. szep­tem­ber 22-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, aki­vel szem­ben 30 nap elzá­rást sza­bott ki. Az íté­let a véde­lem fel­leb­be­zé­se miatt nem emel­ke­dett jogerőre.