Főoldal » Archív » Húsklopfolót használt a sértett bántalmazásához az erőszaktevő férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­te és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szemben.

A férfi együtt sze­re­tett volna járni a későb­bi sér­tet­tel, aki azon­ban csu­pán barát­ként tekin­tett rá. A férfi 2018. ápri­li­sá­ban, az esti órák­ban a Boko­dot és az Orosz­lányt össze­kö­tő föld­úton a bok­rok közé csal­ta a sér­tet­tet azzal az ürüggyel, hogy nézze meg, milyen lead­ni való rezet rej­tett oda. A vád­lott a bokor alól kivett egy elő­ző­leg oda készí­tett hús­klop­fo­lót, és ami­kor a sér­tett neki hátat for­dí­tott, és a hely­szín­ről távoz­ni készült, a hús­klop­fo­ló­val nagy erő­vel, leg­alább három alka­lom­mal fején meg­ütöt­te. A föld­re került sér­tet­tet a férfi foj­to­gat­ta, ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, majd vele aka­ra­ta elle­né­re több­ször közö­sült is.

A nő több csont­ja eltört az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben, ezen kívül több zúzó­dá­sa és hor­zso­lá­sa kelet­ke­zett, a nya­kát ért szo­rí­tás pedig alkal­mas volt halá­los ered­mény elő­idé­zé­sé­re is.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt koráb­ban már bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra, vala­mint arra, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélje.