Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Húsklopfolóval bántalmazta idős apját egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a duna­új­vá­ro­si fér­fi­val szem­ben, aki egy vita során itta­san hús­klop­fo­ló­val több­ször fejen ütöt­te az apját, majd őt vérző sérü­lé­se­i­vel magá­ra hagyta.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2021. júni­us 26-án, itta­san vitat­ko­zott 72 éves apjá­val, amely­nek során a sér­tett a kony­ha­szek­rény­ből egy hús­klop­fo­lót vett elő, azzal a fia felé ütött, de nem talál­ta el. A férfi a sér­tett kezé­ből a hús­klop­fo­lót kicsa­var­ta, majd azzal több­ször a fejé­re, vala­mint bal kar­já­ra súj­tott, amely­nek követ­kez­té­ben az idős férfi feje vér­zett, és a kony­há­ban össze­esett. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a maga­te­he­tet­len apját a lakás­ban magá­ra hagy­ta, ott­hon­ról elment, és csak más­nap dél­előtt tért vissza. Ekkor ész­lel­te, hogy az apja tovább­ra is moz­du­lat­la­nul fek­szik, ezért érte­sí­tet­te a mentőszolgálatot.

Az esz­mé­let­len, kór­ház­ba szál­lí­tott sér­tett­nél élet­ve­szé­lyes álla­pot lépett fel, nála súlyos egész­ség­rom­lás követ­ke­zett be. Az idős férfi a bán­tal­ma­zá­sát meg­elő­ző­en koro­na­ví­rus fer­tő­zé­sen esett át, amely miatt kór­há­zi ellá­tás­ra szo­rult és legyen­gült egész­sé­gi álla­pot­ban volt.

A férfi az idős korá­nál és egész­sé­gi álla­po­tá­nál fogva véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes apját erős vér­zés­sel, jelen­tős fáj­da­lom­mal járó sérü­lést okoz­va bán­tal­maz­ta, majd a maga­te­he­tet­len sér­tet­tet hosszú időre magá­ra hagy­va bele­nyu­go­dott abba, hogy akár az éle­tét is elveszítheti.

A sér­tet­tet jelen­leg egy idő­se­ket gon­do­zó inté­zet­ben ápol­ják, az álla­po­ta miatt a cse­lek­vő­ké­pes­sé­gét kizá­ró gond­nok­ság alá helye­zé­sé­vel össze­füg­gés­ben folyik bíró­sá­gi eljárás.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből való kizá­rást, vala­mint a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indítványozta.